Futbol boýunça 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek Dünýä Kubogynyň hem-de 2023-nji ýylda Hytaýda guraljak Aziýa Kubogynyň saýlama tapgyryna Türkmenistanyň ýygyndysy şowly başlady. Ildeşlerimiz “H” toparçadaky ilkinji duşuşygynda myhmançylykda Şri Lankanyň ýygyndysyny 2-0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Oýnuň 8-nji minutynda Wahyt Orazsähedow çep gyradan geçirilen hüjümde 2-3 oýunçynyň deňinden geçip, owadan we batly urgy bilen topy derwezä girizdi. 1-nji ýarymda ildeşlerimiz başga-da birnäçe amatly pursatlary döretdiler. Şolaryň birinde 28-nji minutda Wahyt Orazsähedowyň urgusynda top ýokarky sütüne degip, yzyna gaýtdy. 2-nji ýarymda depgini has-da güýçlendiren türkmen futbolçylary 53-nji minutda hasaby 2-0-a ýetirdi. Bu goly toparymyzyň kapitany Arslanmyrat Amanow jerime urgusyndan, 20-22 metr uzak aralykdan derwezä girizmegi başardy.
Şon­dan so­ňam türk­me­nis­tan­ly fut­bol­çy­lar ha­sa­by art­dyr­mak üçin aý­ra­ty­nam, Ars­lan­my­rat Ama­now, Al­ty­my­rat An­na­dur­dy­ýew, oý­na soň go­şu­lan Mu­rat Ýak­şi­ýew bir­nä­çe amat­ly pur­sat­la­ry dö­ret­di­ler. Ne­ti­je­de, du­şu­şyk 2–0 ha­sa­byn­da türk­men fut­bol­çy­la­ry­nyň peý­da­sy­na ta­mam­lan­dy. Du­şu­şyk­da Sa­ud ara­bys­ta­ny­ly Mo­ham­med Al-Ho­iş jür­le­wük ça­lyp, oý­na 1220 jan­kö­ýer to­ma­şa et­di. Bu oýun Türk­me­nis­tan bi­len Şri Lan­ka­nyň ara­syn­da­ky 5-nji du­şu­şyk bo­lup, il­deş­le­ri­miz 4-nji ge­zek ýe­ňiş ga­zan­dy. Şol 5 oýun­da 1 ge­zek deň­me-deň oý­nan türk­men fut­bol­çy­lary 10 gol ge­çir­di­ler.

TÜRKMENISTAN—KOREÝA RESPUBLIKASY: 10-njy sentýabrda
To­par­ça­da­ky beý­le­ki oý­nuň ne­ti­je­si hem 2–0 ha­sa­by bi­len ta­mam­la­nyp, KHDR öz meý­dan­ça­syn­da Li­wan­dan üs­tün çyk­dy. Ýer eýe­le­ri­ne ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ryň iki­si­ni hem 7-nji we 56-njy mi­nut­lar­da Jun Il-gwan der­we­zä gi­riz­di. To­par­ça­da­ky 2-nji oýun­lar­da Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy Aş­ga­bat­da Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň ýy­gyn­dy­sy­ny, ýe­ne-de öz meý­dan­ça­syn­da du­şuş­ýan Şri Lan­ka bol­sa KHDR-iň mil­li to­pa­ry­ny ka­bul eder. Du­şu­şyk­lar 10-njy sent­ýabr­da ge­çi­ri­ler. Paý­tag­ty­myz­da­ky “Kö­pet­dag” sta­dio­nyn­da bol­jak oýun 19:00-da baş­lar.

Ku­weý­tiň we Ka­ta­ryň
uly ha­sap­ly ýe­ňiş­le­ri
Dün­ýä Ku­bo­gy – 2022-niň hem-de Azi­ýa Ku­bo­gy – 2023-iň saý­la­ma tap­gyr­la­ryn­da beý­le­ki to­par­ça­lar­da-da du­şu­şyk­lar ge­çi­ril­di. “A” to­par­ça­da myh­man­lar ýe­ňiş ga­za­nyp, Mal­diw­ler Gua­my 1–0, Si­ri­ýa bol­sa Fi­lip­pin­le­ri 5–2 ha­sa­byn­da ut­dy. “B” to­par­ça­da Ku­weýt öz meý­dan­ça­syn­da Ne­pal­dan 7–0 üs­tün çyk­dy. Ior­da­ni­ýa bol­sa, myh­man­çy­lyk­da Hy­taý Taý­pe­ýi­ni 2–1 ýeň­di. “C” to­par­ça­da­ky iki oýun hem 1–1 deň­lik­de ta­mam­lan­dy (Kam­bo­ja—Gon­kong: 1–1, Bah­reýn—Yrak: 1–1). “D” to­par­ça­da Öz­be­gis­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy myh­man­çy­lyk­da Pa­les­ti­na­dan 2–0 as­gyn ge­lip, köp­le­ri geň gal­dyr­dy. Sin­ga­pur—Ýe­men du­şu­şy­gyn­da ýe­ňiş ga­za­nan bol­ma­dy (2–2). “E” to­par­ça­da Dün­ýä Ku­bo­gy­nyň gu­raý­jy­sy Ka­tar Ow­ga­nys­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy­nyň der­we­ze­sin­den jo­gap­syz 6 gol ge­çir­di (6–0). Du­şu­şyk­da Al­mo­ez Ali 3 ge­zek ta­pa­wut­lan­dy. Oman myh­man­çy­lyk­da Hin­dis­ta­ny 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. “F” to­par­ça­da bir­meň­zeş ne­ti­je­ler ha­sa­ba al­nyp, Mon­go­li­ýa Mýan­ma­ny, Tä­ji­gis­tan hem Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy­ny 1–0 ha­sa­byn­da ýeň­di. “G” to­par­ça­da Tai­land bi­len Wýet­na­myň ara­syn­da­ky oýun­da ha­sap açyl­ma­dy. Se­bi­tiň der­bi­si hök­mün­de gö­rül­ýän In­do­ne­zi­ýa-Ma­laý­zi­ýa du­şu­şy­gyn­da myh­man­lar 3–2 ha­sa­byn­da ýeň­şi­ni baý­ram et­di. Myh­man­lar ýe­ňiş go­lu­ny 90+6-njy mi­nut­da der­we­zä gi­riz­di.