Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­da ni­ka to­ýy üçin 44 ki­logram ag­ra­myn­da süý­jü­lik tor­ty taý­ýar­lan­dy. Onuň ba­ha­sy 1800 dol­la­ra deň bol­dy. Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­ly süý­ji önüm­le­ri­ni ön­dür­ýän Pi­ter Ro­berts ägirt uly toý tor­tu­ny taý­ýar­la­dy. Li­wer­pul şä­he­rin­dä­ki “Cent­re Att­racti­on Cakes” kom­pa­ni­ýa­syn­da iş­le­ýän Ro­bert­siň taý­ýar­lan tor­ty Uels­dä­ki mer­mer yba­dat­ha­na­sy­na meň­ze­ýär.
Baý­ram­çy­lyk süý­jü­li­gi­niň be­ýik­li­gi 2,5 met­re, ag­ra­my bol­sa 44,5 ki­log­ra­ma deň­dir. Ha­bar­çy­la­ra be­ýa­nat be­ren süý­jü­lik önüm­le­ri­ni ön­dür­ýän aş­pez bu tor­ty taý­ýar­la­mak üçin 100 sa­ny ýu­murt­ga, 25 ki­log­ram un, 24 ki­log­ram ýag we 20 ki­log­ram şe­ker ula­nan­dy­gy­ny mä­lim et­di. Aşpeziň bir hep­de­si­ni sarp edip, taýýarlan tortuny 5 adam gö­te­rip, toý ýe­ri­ne äkit­di­.