Uk­rai­na­nyň Ýo­ka­ry Ge­ňe­şi (Par­la­ment) Uk­rai­na­nyň Pre­zi­den­ti­niň Di­wa­ny­nyň ýol­baş­çy­sy­nyň yk­dy­sa­dy me­se­le­ler bo­ýun­ça orun­ba­sa­ry Alek­seý Gon­ça­ru­ky ýur­duň Prem­ýer mi­nistr­i we­zi­pe­si­ne bel­le­di. De­giş­li ka­ra­ra Ýo­ka­ry Ge­ňe­şiň do­ku­zyn­jy ça­gy­ry­şy­nyň bi­rin­ji mej­li­sin­de 290 we­kil ses ber­di.
Alek­seý Gon­ça­ru­kyň ýur­duň Prem­ýer-mi­nist­ri we­zi­pe­si­ne da­laş­gär­li­gi­ni Uk­rai­na­nyň Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Ze­lens­kiý tek­lip et­di. Prem­ýer-mi­nistr Wla­di­mir Groýs­ma­nyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da­ky ozal­ky Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti tä­ze saý­la­nan Par­la­men­tiň öňün­de we­kil­çi­li­gi­ni öz üs­tün­den aýyr­dy. Mu­ny Ýo­ka­ry Ge­ňe­şiň tä­ze ça­gy­ry­şy­nyň işe baş­la­ma­gy bi­len ýur­duň Kons­ti­tu­si­ýa­sy ta­lap ed­ýär.
Alek­seý Gon­ça­ruk bi­li­mi bo­ýun­ça hu­kuk­çy, ak­law­çy, döw­let mü­dir­li­gi­niň ma­gist­ri, fi­lo­so­fi­ýa ylym­la­ry­nyň dok­to­ry­dyr. Ol 2014-nji ýyl­da ge­çi­ri­len no­bat­dan da­şa­ry par­la­ment saý­law­la­ryn­da “Adamlaryň güý­ji” par­ti­ýa­sy ta­ra­pyn­dan Ýo­ka­ry Ge­ňe­şe da­laş­gär­lik et­di.
Ol 2019-njy ýy­lyň 28-nji ma­ýyn­da Pre­zi­den­tiň ad­mi­nist­ra­si­ýa­sy­nyň baş­ly­gy­nyň orun­ba­sar­ly­gy­na bel­len­di, 25-nji iýun­dan bol­sa, Uk­rai­na­nyň Pre­zi­den­ti­niň Di­wa­ny­nyň ýol­baş­çy­sy­nyň orun­ba­sa­ry bol­dy.
Şeý­le hem, Uk­rai­na­nyň Ýo­ka­ry Ge­ňe­şi­niň tä­ze dü­zü­mi­niň bi­rin­ji mas­la­ha­tyn­da Dmit­riý Ra­zum­kow Par­la­men­tiň baş­ly­gy we­zi­pe­si­ne saý­la­n­dy. 35 ýaş­ly Ra­zum­kow do­lan­dy­ry­jy par­ti­ýa bo­lan “Hal­kyň hyz­mat­kä­ri” par­ti­ýa­sy­nyň we­kil­le­ri ta­ra­pyn­dan saý­lan­dy. Ol Pre­zi­dent Wla­di­mir Ze­lens­ki­niň saý­la­wyň öň ýa­nyn­da­ky kom­pa­ni­ýa­la­ry­na ýol­baş­çy­lyk edip­di. Hü­nä­ri bo­ýun­ça yk­dy­sa­dy­ýet­çi bo­lan Dmit­riý Ra­zum­kow Ta­ras Şew­çen­ko adyn­da­ky Ki­ýew mil­li uni­wer­si­te­ti­ni gu­tar­dy.