Islendik futbolçy trans­fer bo­lan tä­ze to­par­la­ry­na de­giş­li­di­gi­ni res­mi ýag­daý­da gör­kez­ýän şert­na­ma gol çek­ýär. Şol şert­na­ma­la­ra iki ta­ra­pyň, ýag­ny hem klu­buň, hem-de oýun­çy­nyň dür­li-dür­li mad­da­la­ry goş­ma­ga yg­ty­ýa­ry bol­ýar. Baş­ga­ça aý­dy­lan­da, iki ta­ra­pyň-da şol wagt­ky ýag­da­ýa gö­rä, özü­ne mah­sus şert­le­ri ýü­ze çy­kyp bil­ýär we ta­rap­lar şol şert­le­ri res­mi ýag­daý­da şert­na­ma­la­ra gi­riz­ýär­ler. Bi­z hem şol şert­na­ma­la­ra goý­lan, go­şu­lan şert­le­riň iň geň gal­dy­ry­jy­la­ry­nyň kä­bi­ri­ni si­ziň dyk­ga­ty­ňy­za ýe­tir­ýä­ris.
Mun­dan 2 ýyl ozal Ita­li­ýa­nyň “Ýu­wen­tus” to­pa­ry kot-d’Iwuar­ly ýaş fut­bol­çy­ Mo­is Kin bi­len şert­na­ma­ny uzalt­jak bo­lan­da, oýun­çy­nyň ka­ka­sy hem­mä­ni geň gal­dyr­jak şert goý­dur­ýar. Ol şert­na­ma “Ýu­wen­tus” to­pa­ry­nyň özü­ne ýer sür­mek üçin trak­tor alyp ber­me­li di­ýen mad­da­ny goş­dur­ýar. Ýog­sam şert­na­ma­nyň möh­le­ti­ni uzalt­mak­dan bo­ýun tow­lap bil­jek­dik­le­ri­ni bel­le­ýär­ler. Soň­lu­gy bi­len, oýun­çy şert­na­ma bag­laş­ýar. Ýö­ne fut­bol­çy­nyň daý­han­çy­lyk bi­len meş­gul­lan­ýan ka­ka­sy­nyň bu be­ýa­na­ty şol wagt­lar fut­bol dün­ýä­sin­de hem­mä­niň ün­sü­ni özü­ne çe­kip­di.
Şwe­si­ýa­ly Ste­fan Şwars 1999-njy ýyl­da “Wa­len­si­ýa­dan” “San­der­len­de” trans­fer bol­ýar. Iň­lis klu­by Şwar­syň me­ne­je­ri­niň 2002-nji ýyl­dan soň, kos­mo­sa uç­mak meýliniň bar­dy­gy­ny we ýer aýyr­dyp go­ýan­dy­gy­ny öw­ren­ýär. “San­der­len­d” to­pa­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry Şwar­syň şert­na­ma­sy­na onuň kos­mo­sa uçup git­me­gin­den ho­wa­tyr­la­nyp, “Kos­mo­sa uç­ma­ly däl” di­ýen mad­da­ny goş­dur­ýar.
Dün­ýä bel­li bra­zil ýyl­dy­zy Ro­nal­di­nio 2014-nji ýyl­da Mek­si­ka­nyň “Kue­rer­ta­ro” klu­bu­na trans­fer bo­lan­da, şert­na­ma öýün­de su­wa düş­mek üçin ho­wuz, ke­nar­ýa­ka fut­bo­ly­ny oý­na­mak üçin çä­ge­li meý­dan­ça, 7×7 adam­lyk ki­çi fut­bol meý­dan­ça­sy hem-de 4 sa­ny hyz­mat­kär bi­len üp­jün edil­me­li di­ýen mad­da­la­ry goş­dur­ýar. Şeý­le-de Ro­nal­di­nio 2011-nji ýyl­da “Fla­men­go” to­pa­ry­na ge­çen­de bol­sa, şert­na­ma­sy­na “Hep­de­de 2 gi­jä­ni öýün­den da­şa­rda ge­çi­rip bi­ler” di­ýip ýaz­dyr­ýar.
Kong­o­ly fut­bol­çy Rolf-Krstel Guie-Mi­en 1999-njy ýyl­da “Karls­rue” to­pa­ryn­dan “Aýnt­rah­ta” trans­fer bo­lan­da, “Fut­bol­çy­nyň aýa­ly­na na­har bi­şir­mek bo­ýun­ça ýö­ri­te sa­pak ber­ler” di­ýen şert bi­len şert­na­ma gol çek­ýär.
Kot-d’Iwuar­ly hü­jüm­çi Žer­wi­nio “Ro­ma­dan” Hy­ta­ýyň “He­bei Çaý­na For­tu­ne” to­pa­ry­na trans­fer bo­lan ma­ha­ly, şert­na­ma maş­ga­la­sy üçin aý­ra­tyn öý, özü­ne de­giş­li ýö­ri­te eme­li ke­nar, bir di­ku­çar hem-de is­län wag­ty öýü­ne gi­dip-gel­mek üçin awia­bi­let­le­ri goş­dur­ýar.
Ger­ma­ni­ýa­ly der­we­ze­çi Georg Koh 1997-nji ýy­lyň tom­sun­da Gol­lan­di­ýa­nyň PSW to­pa­ry­na geç­ýär. Şon­da ol şert­na­ma “Jyns­pa­raz­lyk, mil­let­pa­raz­lyk bi­len bag­la­ny­şyk­ly bi­ra­hat edi­len ýag­da­ýyn­da şert­na­ma­ny bir ta­rap­ly ýa­ty­rar” di­ýlen mad­da­ny goş­dur­ýar. Ol 3 aý­dan soň, şol şert­na­ma esas­la­nyp, ýe­ne-de öň­ki klu­by “Ar­mi­nia Bie­fel­de” gaýt­ma­ly bol­ýar.
Ger­ma­ni­ýanyň “Ale­ma­ni­ýa” to­pa­ry Eu­jen Ha­hy 1999-njy ýy­lyň 1-nji iýu­lyn­da tä­lim­çi­li­ge bel­län­de, klub şert­na­ma “8 tap­gyr­dan soň, li­ga­dan git­jek aşa­ky klub­lar bi­len ara­syn­da­ky ara­ta­pa­wut 3 oç­ko­dan az bol­sa, öwez tö­leg­siz to­par­dan ug­ra­dy­lar” di­ýen mad­da­ny goş­ýar. Hah okt­ýab­ra çen­li klu­by “howp­ly zo­lak­dan” daş­da sak­la­sa-da, so­ňun­da şert­na­ma bo­ýun bol­ma­ly bol­ýar we klub­dan ug­ra­dyl­ýar.
Ger­ma­ni­ýa­ly hü­jüm­çi Ju­sep­pe Reý­na 1996-njy ýyl­da “Ar­mi­ni­a Bie­fel­de” ge­len­de, şert­na­ma­sy­na “Klub her ýyl üçin özü­ne bir öý gu­rup ber­me­li” di­ýen mad­da­ny ýaz­dyr­ýar. Ýö­ne şert­na­ma­da öýüň aý­ra­tyn­lyk­la­ry, onuň fi­zi­ki şert­le­ri, öl­çeg­le­ri we ga­raz ş.m. zat­lar ba­ra­da hiç hi­li bel­lik go­ýul­ma­ýar. Ahy­ryn­da-da to­par şol mad­da la­ýyk­lyk­da, oýun­çy­nyň şert­na­ma­sy ta­mam­lan­ýan­ça her möw­sü­miň ahy­ryn­da oňa öý sow­gat ed­ýär. Ýö­ne bu ha­ky­ky öý däl-de, le­go oý­na­waç­la­ryn­dan ýa­sa­lan öý bol­ýar.
Gol­lan­di­ýa­ly ýyl­dyz hü­jüm­çi Den­nis Berg­kam­pyň uça­r bi­len uç­mak­dan gork­ýan­dy­gy­ny hem­me­ler bil­ýän bol­sa ge­rek. Ol “Ar­se­nal” bi­len şert­na­ma bag­la­şan­da, “To­pa­ryň uçar bi­len gid­ýän myh­man­çy­lyk­da­ky du­şu­şyk­la­ry­na gat­naş­maga mej­bu­r däl” di­ýen mad­da­ny goşdur­ýar. Berg­kamp “Ar­se­nal­da” 11 ýyl çy­kyş ed­ýär we ady­ny di­ňe bu to­pa­ryň däl, eý­sem, dün­ýä fut­bo­ly­nyň-da ro­wa­ýa­ty oýun­çy­la­ry­nyň ha­ta­ry­na ýaz­dyr­ma­gy ba­şar­ýar.
Ang­li­ýa­ly fut­bol­çy Ne­il Rud­dok 2000-nji ýyl­da “Kris­tal Pe­le­se” ge­len­de, to­par şert­na­ma­sy­na “Fut­bol­çy 99,8 ki­log­ram agyr­lyk­dan geç­se, ol aý­lyk ha­ky­nyň 10 gö­te­ri­mi­ni je­ri­me hök­mün­de tö­lär” di­ýen se­tir­le­ri goş­ýar. Rud­dok 6 aýyň do­wa­myn­da 8 ge­zek je­ri­me tö­le­me­li bol­ýar.
Hä­zir­ki wagt­da “Li­wer­pul­da” oý­na­ýan Aleks-Oks­leýd Çem­ber­leýn 2011/2012 möw­sü­mi­niň ba­şyn­da “Sa­ut­hemp­ton­dan” “Ar­se­na­la” trans­fer bol­ýar. Şon­da onuň öň­ki klu­by şert­na­ma “Il­kin­ji 3 möw­süm­de çem­pio­nat­da 20 mi­nut­dan köp oý­nan her du­şu­şy­gy üçin 10 müň funt goş­ma­ça tö­le­me­li” di­ýen mad­da­ny gi­ri­zip­di. 1993-nji ýyl­da dog­lan oýun­çy il­kin­ji 3 möw­sü­miň do­wa­myn­da oý­na soň­undan go­şu­lan 32 du­şu­şy­gy­nyň di­ňe 5-sin­de 20 mi­nut­dan köp çy­kyş et­di.
Ro­wa­ýa­ty ýyl­dyz fut­bol­çy, ar­gen­ti­na­ly Die­go Ar­man­do Ma­ra­do­na Du­ba­ýyň “Al-Wasl” to­pa­ry­nyň tä­lim­çi­si bo­lan­da, gy­zy­ny we ag­ty­gy­ny is­län wag­ty gör­mä­ge Is­pa­ni­ýa git­mek üçin ýö­ri­te uçar bi­len üp­jün edil­me­li di­ýen şert goý­ýar.
Az­da-kän­de ga­har­jaň­ly­gy, da­wa­çyl­ly­gy bi­len ta­nal­ýan, hat­da kä­ha­lat­lar­da itek­leş­mek­den hem gaý­tma­ýan bra­zi­li­ýa­ly go­rag­çy Tia­go Sil­wa 2012-nji ýyl­da “Mi­lan­dan” PSŽ to­pa­ry­na trans­fer bol­ýar. Şon­da pa­riž­li­ler onuň şert­na­ma­sy­na “To­par, oýun­çy­lar, to­pa­ryň beý­le­ki iş­gär­le­ri hem-de jan­kö­ýer­ler ba­ra­da ot­ri­sa­tel be­ýa­nat ber­me­li däl. Klu­buň ab­ra­ýy­na ze­per ýe­ti­rip bil­jek gür­rüň­ler­den daş­da dur­ma­ly. Jan­kö­ýer­ler bi­len mä­hir­li bol­ma­ly. Meý­dan­ça­da we da­şyn­da to­par­daş­la­ry­na, gar­şy­daş to­pa­ryň oýun­çy­la­ry­na, emin­le­re gar­şy gö­dek he­re­ket­ler et­me­li däl” di­ýen mad­da­ny gi­riz­ýär.
Ar­gen­ti­na­ly ýa­rym­go­rag­çy An­hel Di Ma­ri­ýa 2014/2015 möw­sü­min­de “Re­al Mad­rid­den” “Man­çes­ter Ýu­naý­te­de” 60 mil­li­on funt ster­lin­ge go­laý ba­ha trans­fer bo­lup­dy. Şon­da is­pan ta­ra­py ar­gen­ti­na­ly oýun­çy üçin klu­ba “Al­tyn top ga­zan­sa, ýe­ne-de 5 mil­li­on funt ber­me­li” di­ýip, şert goş­ýar.
Hä­zir­ki wagt­da “Li­wer­pul­da” oý­na­ýan Aleks-Oks­leýd Çem­ber­leýn 2011/2012 möw­sü­mi­niň ba­şyn­da “Sa­ut­hemp­ton­dan” “Ar­se­na­la” trans­fer bol­ýar. Şon­da onuň öň­ki klu­by şert­na­ma “Il­kin­ji 3 möw­süm­de çem­pio­nat­da 20 mi­nut­dan köp oý­nan her du­şu­şy­gy üçin 10 müň funt goş­ma­ça tö­le­me­li” di­ýen mad­da­ny gi­ri­zip­di. 1993-nji ýyl­da dog­lan oýun­çy il­kin­ji 3 möw­sü­miň do­wa­myn­da oý­na soň­undan go­şu­lan 32 du­şu­şy­gy­nyň di­ňe 5-sin­de 20 mi­nut­dan köp çy­kyş et­di.
Fran­si­ýa­nyň “Mo­na­ko” to­pa­ryn­da oý­na­ýan ko­lum­bi­ýa­ly hü­jüm­çi Ra­da­mel Fal­kao 2013/14 möw­sü­mi­niň ikin­ji ýa­ry­myn­da dy­zyn­dan alan şi­ke­si se­bäp­li, meý­dan­ça çy­kyp bil­me­ýär. Ol 2014/2015 möw­sü­min­de “Man­çes­ter Ýu­naý­te­de” kä­ren­de­si­ne trans­fer bo­lan­da, iň­lis klu­by şert­na­ma “Ozal şi­kes alan dy­zyn­dan ýe­ne-de şi­kes al­sa, oýun­çy­nyň trans­fe­ri goýbol­sun edi­ler” di­ýen mad­da­ny goş­ýar. Ýö­ne ýyl­dyz hü­jüm­çi şol möw­süm­de iň­lis klu­bu­nyň dü­zü­min­de 26 du­şu­şyk ge­çir­ýär.