“Ýu­wen­tu­syň” por­tu­ga­li­ýa­ly su­per ýyl­dy­zy Kris­tia­no Ro­nal­do ýur­dun­da ýy­lyň fut­bol­çy­sy saý­lan­dy. “Qui­nas de Ouro” at­ly bu baý­ra­gy soň­ky 12 ýyl­da 10-njy ge­zek alan Ro­nal­do Žoao Fe­liks, Ber­nar­do Sil­wa, Bru­no Fer­nan­deş, Ru­ben Na­was ýa­ly fut­bol­çy­lar­dan ta­pa­wut­lan­ma­gy ba­şar­dy. 34 ýa­şyn­da­ky Ro­nal­do bu ar­zy­ly baý­ra­gy 2010-njy ýyl­da Si­mao Sab­ro­sa, 2014-nji ýyl­da-da Pe­pä al­dy­ryp­dy. Şeý­le-de “Ben­fi­ka” ýy­lyň to­pa­ry, onuň tä­lim­çi­si Bru­no La­ge bol­sa, ýy­lyň tä­lim­çi­si diý­lip saý­lan­dy.