Gol­li­wu­dyň bel­li akt­ýo­ry Stiw Mak­Ku­in ba­ra­da film su­ra­ta dü­şü­ri­ler. “Uly ga­çyş­lyk” (The Great Escape), “Ke­be­lek” (Pa­pil­lon), “Tomas Krown meselesi” (The Tho­mas Crown Af­fa­ir) ýa­ly kö­püň söý­gü­si­ni ga­za­nan ki­no­la­ryň ýyl­dy­zy MakKuin ba­ra­daky film Mar­şall Te­ril­liň 2010-njy ýyl­da çap­dan çy­kan “Steve McQueen: The Li­fe and Le­gend of a Hol­ly­wo­od Icon” at­ly ki­ta­by esa­syn­da ek­ran­laş­dy­ry­lar. Bu ki­ta­by ek­ran­laş­dyr­ma­gyň hu­ku­gy “Won­der­film Me­dia” şe­re­ke­ti­ne de­giş­li­dir. Fil­me ki­miň re­žiss­ýor­lyk et­jek­di­gi, baş we beý­le­ki keşp­le­ri kim­le­riň jan­lan­dyr­jak­dy­gy, onuň ha­çan pro­ka­ta goý­be­ril­jek­di­gi hä­zir­lik­çe bel­li däl. Ýö­ne Jeýms Greý, Sti­wen So­der­berg ýa­ly re­žiss­ýor­la­ryň, baş keşp üçi­nem Ra­ýan Gos­ling, Je­re­mi Ren­ner hem-de Çan­ning Ta­tum ýa­ly akt­ýor­la­ryň at­la­ry ag­zal­ýar.