Ady: “It Chap­ter Two”; Re­žiss­ýo­ry: En­di Mas­ket­ti; Keşp­ler­de: Jes­si­ka Çes­teýn, Jeýms Ma­kA­woý, Bill Ha­der, Aý­za­ýa Mus­ta­fa, Jeý Ra­ýan, Jeýms Ran­son, En­di Bin, Bill Skars­gard; Prod­ýu­ser­le­ri: Bar­ba­ra Mas­ki­et­ti, Dan Lin, Roý Li; Sse­na­ri­çi: Ga­ri Dau­ber­man (Ste­fen Kin­giň ady­bir ese­ri esa­syn­da); Kom­po­zi­to­ry: Ben­ža­min Woll­fiş; Ön­dü­ri­ji: “New Li­ne Cine­ma”, “Do­ub­le Dream”, “Ver­ti­go En­ter­ta­in­ment”, “Ri­de­back”; Paý­laý­jy: “War­ner Bros. Pictu­res”; Do­wam­ly­ly­gy: 169 mi­nut; Gör­nü­şi: gor­ku­ly, tril­ler; Ýur­dy: ABŞ; Di­li: iň­lis­çe; Býu­je­ti: 60–79 mil­li­on $.

Ame­ri­ka­ly ýa­zy­jy, on­lar­ça gor­ku­ly ro­man­la­ryň aw­to­ry Ste­fen Kin­giň ady­bir ese­ri esa­syn­da su­ra­ta dü­şü­ri­len “Ol” at­ly fil­miň ikin­ji­si il­kin­ji hep­de­sin­de 180 mil­li­on dol­lar­dan gow­rak gir­de­ji ga­zan­dy. Il­kin­ji­si 2017-nji ýyl­da pro­ka­ta çy­kan “Ol: ikin­ji bö­lüm” fil­mi­ne ýe­ne-de En­di Mas­ket­ti re­žiss­ýor­lyk et­di. Film­de baş keşp­le­ri Jes­si­ka Çes­teýn, Jeýms Ma­kA­woý, Bill Ha­der, Aý­za­ýa Mus­ta­fa, Jeýms Ran­son, Bill Skars­gard ýa­ly bel­li ar­tist­ler dür­li keşp­ler­de su­ra­ta düş­di. 60-70 mil­li­on dol­lar tö­we­re­gi çyk­da­jy edi­len film eý­ýäm il­kin­ji hep­de­sin­de pro­ka­tyň sa­na­wyn­da 1-nji or­ny eýe­läp, 200 mil­li­on dol­la­ra go­laý kas­sa ýy­gy­my­ny top­la­dy. To­ma­şa­çy­la­ryň söý­gü­si­ni ga­za­nan fil­miň saz­la­ry­ny Ben­ža­min Woll­fiş ýaz­dy.
Ýe­ri ge­len­de aýt­sak, 1-nji film üçin 35 mil­li­on dol­lar çyk­da­jy edi­lip­di. Film pro­kat­dan 700 mil­li­on dol­lar gir­de­ji ga­za­nyp­dy.
Gor­ku­ly, tril­ler gör­nüş­dä­ki ikin­ji film­de bi­rin­ji ki­no­dan 27 ýyl soň bo­lup ge­çen wa­ka­lar dog­ru­syn­da söh­bet açyl­ýar. Olar ça­ga­ka bir gün öň­ki ýa­şan ýer­le­ri­ne do­lan­ma­gy wa­da edip­di­ler. En­çe­me ýyl­dan soň, olar wa­da­la­ryn­da ta­pyl­ýar­lar. Ýö­ne bu ge­zek hem olar şol gy­zyl baş­gap­ly, eý­menç mas­ga­ra­baz bi­len ga­bat­laş­ýar­lar…