1-nji okt­ýabr­da Er­me­nis­ta­nyň paý­tag­ty Ýe­re­wan­da 8 ýur­duň Li­der­le­ri­niň gat­naş­ma­gyn­da Ýo­ka­ry de­re­je­li Ýew­ra­zi­ýa yk­dy­sa­dy ge­ňe­şi­niň mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di. Mas­la­ha­ta gat­naş­mak üçin Ýew­ra­zi­ýa yk­dy­sa­dy ge­ňe­şi­ne ag­za ýurt­la­ryň ýol­baş­çy­la­ry – Rus­si­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Pu­tin, Gyr­gy­z Respublikasynyň Pre­zi­den­ti Soo­ron­baý Že­en­be­kow, Be­la­rus Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Alek­sandr Lu­ka­şen­ko, Ga­za­gys­ta­n Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Ka­sym-Žo­mart To­ka­ýew, şeý­le hem, syn­çy hö­kmün­de Mol­do­wa Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Igor Do­don, hor­mat­ly myh­ma­n­lar – Eý­ra­n Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Ha­san Ru­ha­ni, Sin­ga­pu­r Res­pub­li­ka­sy­nyň Prem­ýer-mi­nist­ri Li Sýan­lun Ýe­re­wan­da jem­len­di­ler.
Şol gün Er­me­nis­ta­nyň Premýer-ministri Ni­ko­l Pa­şin­ýa­nyň baş­ly­kly­gyn­da Ýo­ka­ry de­re­je­li Ýew­ra­zi­ýa yk­dy­sa­dy ge­ňe­şi­ne ag­za ýurt­la­ryň ýol­baş­çy­la­ry iki­çäk we gi­ňiş­le­ýin dü­züm­ler­de yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk, ma­li­ýe sy­ýa­sa­ty, ener­ge­ti­ka, hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy­nyň esa­sy ugur­la­ry, üçün­ji ýurt­lar bi­len hyz­mat­daş­ly­gy ös­dür­mek ýa­ly me­se­le­ler bo­ýun­ça gep­le­şik­ler ge­çir­di­ler. Mun­dan baş­ga­-da, mas­la­hat­la­ryň çäk­le­rin­de üs­ta­şyr ge­çi­ri­ji­ler, ýük da­şa­ma­gyň ka­da­la­ry, öý­jük­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti ös­dür­mek, mil­li wal­ýu­ta­da ha­sap­laş­mak ýa­ly köp san­ly me­se­le­le­re ga­ral­dy.
Mas­la­ha­tyň çäk­li dü­zü­mi­ne Eý­ra­nyň, Sin­ga­pu­ryň we Mol­do­wa­nyň Pre­zi­dent­le­ri go­şul­dy­lar. Ýew­ra­zi­ýa yk­dy­sa­dy ge­ňe­şi­ne ag­za ýurt­la­ryň Li­der­le­ri­niň Sin­ga­pur bi­len er­kin söw­da zo­la­gy ba­ra­da yla­la­şy­ga gol çe­kil­me­gi, du­şu­şy­gyň esa­sy wa­ka­la­ry­nyň bi­ri bol­dy. Şeý­le hem ag­za ýurt­la­ryň ýol­baş­çy­la­ry hem-de Mol­do­wa­nyň we Eý­ra­nyň döw­let ýol­baş­çy­la­ry, Sin­ga­pu­ryň Prem­ýer-mi­nist­ri Li Sýan­lun “Ýew­ra­zi­ýa yk­ly­my­nyň tran­zit müm­kin­çi­lik­le­ri” at­ly fo­ru­myň ses­si­ýa­sy­na gat­naş­dy­lar.
2015-nji ýyl­da dö­re­di­len Ýo­ka­ry de­re­je­li Ýew­ra­zi­ýa yk­dy­sa­dy ge­ňe­şi­ne hä­zir­ki wagt­da Rus­si­ýa, Be­la­rus, Ga­za­gys­tan, Gyr­gy­zys­tan we Er­me­ni­stan ag­za bo­lup dur­ýar­lar.