Şweý­sa­ri­ýa­nyň Že­ne­wa şä­he­rin­dä­ki Mar­tin Bod­me­riň gaz­na­sy mu­ze­ýin­de açy­lan ser­gi­de meş­hur rus ýa­zy­jy­sy Lew Tols­to­ýyň “Uruş we pa­ra­hat­çy­lyk” ro­ma­ny­nyň üç sa­hy­pa­sy gör­ke­zil­di. Gol­ýaz­ma­la­ryň sa­hy­pa­la­ry bu mu­ze­ýiň Hal­ka­ra gy­zyl haç ko­mi­te­ti we BMG-niň Že­ne­wa­da­ky ştab-kwar­ti­ra­sy bi­len bir­lik­de gu­ran ser­gi­sin­de go­ýul­dy. Ser­gi uruş we pa­ra­hat­çy­lyk te­ma­sy­na ba­gyş­la­nyp­dyr.
L.N.Tols­to­ýyň döw­let mu­ze­ýi­niň baş ýol­baş­çy­sy Na­dež­da Pet­ro­wa­nyň aýt­ma­gy­na gö­rä, uruş nä­let­le­nil­ýän bu üç sa­hy­pa Tols­to­ýyň bäş ýa­rym müň­den gow­rak sa­hy­pa­dan yba­rat gol­ýaz­ma­sy­nyň ara­syn­dan saý­la­nyp alyn­dy. Sa­hy­pa­ny ýö­ri­te ni­ýet­le­nen seýf-çe­mo­dan­da Že­ne­wa şä­he­rin­e ge­tir­di­ler.
Bu ser­gi­de 130-dan gow­rak res­mi­na­ma hem-de ar­te­fakt gör­ke­zil­ýär. My­sal üçin, ser­gi­de mi­la­dy­dan öň 2430-njy ýyl­da kli­no­pis­da ýa­zy­lan pa­ra­hat­çy­lyk ha­kyn­da­ky şert­na­ma we West­fal pa­ra­hat­çy­ly­gy (1648-nji ýyl) şert­na­ma­sy we beý­le­ki ta­ry­hy res­mi­na­ma­lar kö­püň ün­sü­ni özü­ne çek­ýär.