“The Gu­ar­di­an” ne­şi­ri “XXI asy­ryň iň go­wy me­de­ni wa­ka­sy” di­ýen tas­la­ma­sy­nyň çäk­le­rin­de 2000-nji ýyl­dan bä­ri ne­şir edi­len iň go­wy ki­tap­la­ryň 100 sa­ny­sy­nyň ady­ny mä­lim et­di. XXI asy­ryň iň oňat ki­tap­la­ry­nyň sa­na­wy­na dün­ýä bel­li aw­tor­la­ryň eser­le­ri gi­ri­zil­di.
Re­dak­si­ýa reý­tin­giň bi­rin­ji or­nu­ny “Bu­ker” baý­ra­gy­nyň iki ge­zek eýe­si bo­lan bri­tan ýa­zy­jy ze­na­ny Hi­la­ri Men­te­liň “Mö­jek za­ly” ro­ma­ny­na ber­di. Ikin­ji or­ny Pu­lit­ser baý­ra­gy­nyň eýe­si, ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy Me­ri­lin Ro­bin­so­nyň “Ga­la­ad” at­ly ki­ta­by eýe­le­di. Sa­na­wyň üçün­ji or­nu­ny bol­sa, No­be­liň ede­bi­ýat bo­ýun­ça baý­ra­gy­nyň eýe­si, be­la­rus ýa­zy­jy ze­na­ny Swet­la­na Alek­si­ýe­wi­çiň “Se­kunt di­li­niň wag­ty” ro­ma­ny eýe­le­di.
Iň go­wy on­lu­ga No­be­liň ede­bi­ýat bo­ýun­ça baý­ra­gy­nyň ýe­ne-de bir eýe­si, as­ly ýa­po­ni­ýa­ly bri­tan ýa­zy­jy­sy Kad­zuo Isi­gu­ro­nyň “Me­ni goý­ber­me” ro­ma­ny­ (4), ne­mes ýa­zy­jy­sy B.G. Ze­bal­da­nyň “Aus­ter­lis” ro­ma­ny (5), bri­tan ýa­zy­jy­sy Fi­lip Pul­ma­nyň “Ýan­tar te­les­kop” ro­ma­ny (6), ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy Ta-Ne­hi­si Koa­te­siň “Dün­ýä bi­len me­niň aram” (7), bri­tan ýa­zy­jy ze­na­ny Ali Smi­tiň “Güýz” ro­ma­ny (8), iň­lis ýa­zy­jy­sy De­wid Mit­çel­liň “Bu­lut­ly at­las” ro­ma­ny (9) we ni­ge­ri­ýa­ly ýa­zy­jy ze­nan Çi­ma­man­da Ngo­zi Adi­çi­niň “Tyl­la Gü­nüň ýa­ry­sy” (10) gi­ri­zil­di.
Şeý­le hem iň go­wy ki­tap­la­ryň 100 sa­ny­sy­nyň ha­ta­ry­na ital­ýan ýa­zy­jy­sy Ele­na Fer­ran­te­niň “Me­niň ze­hin­li jo­ram” ro­ma­ny (11), ir­land ýa­zy­jy­sy Sal­li Ru­ni­niň “Ada­ty adam­lar” ro­ma­ny (25), iň­lis ýa­zy­jy­sy Ju­li­an Barn­syň “Dur­muş de­re­je­si” ro­ma­ny (45), as­ly eý­ran­ly Fran­si­ýa­nyň ra­ýa­ty Mer­ja­na Sat­ra­pi­niň “Per­so­po­lis” ro­ma­ny (47), iň­lis ýa­zy­jy­sy Jon Le Kar­re­niň “He­mi­şe­lik bag­ban” ro­ma­ny (68), pol­ýak ýa­zy­jy­sy Ol­ga To­kar­çu­kyň “Aza­ly­ňy…” (75) ame­ri­kan ýa­zy­jy ze­na­ny Han­ýa Ýa­na­gi­ha­ra­nyň “Ki­çi­jik dur­muş” ro­ma­ny (96) we köp san­ly beý­le­ki eser­ler gi­ri­zi­lip­dir.
Iň­lis ýa­zy­jy­sy Ter­ri Prat­çet­tiň “Gi­je­ki sak­çy­lar” at­ly gül­kü­li fen­te­zi ese­ri sa­na­wyň 48-nji or­nu­ny, iň­lis ýa­zy­jy­sy Nil Geý­ma­nyň “Ko­ra­li­na” at­ly ça­ga­lar üçin ýa­zy­lan po­wes­ti 82-nji or­ny eýe­le­di. Sa­na­wyň iň so­ňun­da bol­sa, iň­lis ýa­zy­jy ze­na­ny Jo­an Rou­lin­giň “Gar­ri Pot­ter we ata­şyň baý­ra­gy” at­ly ki­ta­by ýer­leş­dir­ilip­dir.