Köp funk­si­ýa­ly bo­lan­dy­gy se­bäp­li, hä­zir­ki wagt­da smart­fon­la­ryň zar­ýa­dy gys­ga wagt­da gu­tar­ýar. Ýa­po­ni­ýa­nyň “Sharp” şe­re­ke­ti­niň ön­dü­ren “Sharp S7 And­ro­id One” at­ly smart­fo­ny­nyň zar­ýa­dy­nyň bir hep­dä ýet­jek­di­gi mä­lim edil­di. “And­ro­id 10” ama­ly ul­gam­ly te­le­fo­nyň 3 GB RAM-y we 32 GB iç­ki ýa­dy bar. Smart­fo­nyň yz­ky ka­me­ra­sy­nyň du­ru­ly­gy 12 me­ga­pik­sel, öň­ki ka­me­ra­sy­nyň­ky 8 me­ga­pik­sel. Su­ra­tyň has du­ry bol­ma­gy­ny üp­jün et­mek üçin eme­li aň teh­no­lo­gi­ýa­syn­dan hem peý­da­la­ny­lyp­dyr. Mo­bil en­ja­myň 5,5 dýuým­lyk ek­ra­ny­nyň du­ru­ly­gy 2160 x 1080 pik­sel. Smart­fo­nyň ek­ra­ny hem ener­gi­ýa­ny tyg­şyt­ly ulan­ma­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. Su­wa we to­za­na çy­dam­ly­ bolan “Sharp S7 And­ro­id One” de­kab­ryň ahy­ryn­da sa­tu­wa çy­ka­ry­lar.