Fut­bol bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň mil­li çem­pio­na­tyn­da 21-nji tap­gy­ryň oýun­la­ry ge­çi­ril­di. Sa­na­wyň li­de­ri “Al­tyn asyr” myh­man­çy­lyk­da “Aş­ga­bat” to­pa­ry­ny 3–1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. 44-nji mi­nut­da ýer eýe­le­ri Azat Şa­my­ra­do­wyň go­ly bi­len öňe saý­lan­sa-da, 1-nji ýa­rym ta­mam­lan­man­ka, 45+1-nji mi­nut­da “Al­tyn asyr” Mu­rat Ýak­şi­ýe­wiň go­ly bi­len ha­sa­by deň­le­me­gi ba­şar­dy. “Al­tyn asy­ryň” beý­le­ki 2 go­lu­ny 49-njy mi­nut­da Mi­ha­il Ti­tow, 90+3-nji mi­nut­da-da Se­lim Ata­ýew der­we­zä gi­riz­di. 17-nji tap­gyr­yň wag­ty süý­şü­ri­len duşuşygynda “Ener­ge­tik” bi­len “Al­tyn asyr” du­şu­şyp, oýun 1–1 deň­lik­de ta­mam­lan­dy (Söh­bet Al­la­nu­row 28 p — Me­kan Aşy­row 42).
21-nji tap­gy­ryň çäk­le­rin­de oý­na­lan ýer­li der­bi­le­riň bi­rin­de “Şa­ga­dam” öz meý­dan­ça­syn­da “Ne­bit­çi­ni” 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­di. Ha­zar­ýa­ka şä­he­ri­niň klu­bu­nyň adyn­dan Hy­dyr Ýa­ku­bow (6) bi­len Aşyr­gel­di Sa­ry­ýew (51), myh­man­lar­dan bol­sa, 53-nji mi­nut­da Ak­mäm­met Met­dä­ýew ta­pa­wut­lan­dy. Beý­le­ki ýer­li der­bi­de bol­sa, “Merw” öz meý­dan­ça­syn­da “Ener­ge­tik­den” 3–2 as­gyn gel­di. 3–0 öňe saý­la­nan “Ener­ge­tik” to­pa­ry­nyň gol­la­ry­ny Pir­my­rat Ga­za­kow (26, 49) bi­len Be­genç Teý­mi­row (33) der­we­zä gi­riz­di. Şa­na­zar Tir­ki­şow (70) bi­len Per­man Hal­ly­ýe­wiň (76) gol­la­ry “Merw” to­pa­ry­na ýe­ňiş üçin ýe­ter­lik bol­ma­dy. Tap­gy­ryň iň geň gal­dy­ran ne­ti­je­si “Kö­pet­dag” bi­len “Aha­lyň” ara­syn­da­ky oýun­da ha­sa­ba alyn­dy. Çe­ke­le­şik­li ge­çen oýun­da “Kö­pet­dag” güýç­li gar­şy­da­şy­ny 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­di. Bu ýe­ňiş­den soň, 4-nji or­na ymyk­ly or­na­şan “Kö­pet­da­gyň” gol­la­ry­ny 52-nji mi­nut­da Baý­ram­gel­di Gul­ma­ýew bi­len 66-njy mi­nut­da Şi­ri An­na­ýew, çem­pi­on­lyk ýa­ry­şyn­dan kem-kem­den daş­laş­ýan “Aha­lyň” ýe­ke-täk go­lu­ny bol­sa, 62-nji mi­nut­da El­man Ta­ga­ýew der­we­zä gi­riz­di.