Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy in­ter­ne­ti ös­dür­mek­de ikin­ji orun­da bar­ýar. Bu ugur­da bi­rin­ji­li­gi ABŞ eýe­le­ýär. Bu ba­ra­da go­laý­da Hy­ta­ýyň Çžesz­ýan we­la­ýa­ty­nyň Uç­žen şä­her­çe­sin­de ge­çi­ri­len VI Bü­tin­dün­ýä in­ter­net me­se­le­le­ri bo­ýun­ça mas­la­hat­da bel­le­ni­lip ge­çil­di.

Bu babatda Hy­taý in­ter­net ulan­mak­da bi­rin­ji, ýö­ne in­no­wa­si­on müm­kin­çi­lik­le­ri, pu­da­gyň ös­dü­ril­me­gi ba­bat­da bol­sa ikin­ji­li­gi eýe­le­ýär. Ýö­ne Hy­ta­ýyň bu ugur­da peý­da­la­nyl­ma­dyk ägirt uly müm­kin­çi­lik­le­ri­niň bar­dy­gy hem bel­le­nil­di.

Hy­ta­ýyň hö­kü­me­ti 2018-nji ýyl­da san­ly yk­dy­sa­dy­ýet üçin 31,3 tril­li­on ýu­an (tak­my­nan, 4,4 tril­li­on dol­lar) möç­be­rin­de se­riş­de gö­nük­dir­di. Ýur­duň je­mi içer­ki önü­mi­niň 34,8 gö­te­ri­mi­ne deň bo­lan bu gör­ke­zi­ji Hy­taý­da in­ter­net pu­da­gy­nyň ös­dü­ril­me­gi üçin hem köp möç­ber­­de se­riş­de­le­riň gö­nük­di­ril­ýän­di­gi­ni gör­kez­ýär. Mun­dan baş­ga-da, ýurt­da elekt­ron söw­da ul­ga­my hem çalt dep­gin­ler­de ös­ýär. Ge­çen ýyl elekt­ron söw­da ul­ga­myn­da­ky ge­le­şik­le­riň möç­be­ri 31,6 tril­li­on ýua­na deň bol­dy. Elekt­ron söw­da ul­ga­myň hyz­ma­tyn­dan ga­za­ny­lan gir­de­ji 3,5 tril­li­on ýua­na ba­ra­bar bol­dy. Şu ýy­lyň iýun aýy­nyň mag­lu­ma­ty­na gö­rä, Hy­taý­da 854 mil­li­on adam in­ter­net ula­nýar.