Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň Bris­tol iri port şä­he­ri di­zel he­re­ket­len­di­ri­ji­si bi­len iş­le­ýän ulag­la­ra ga­da­gan­lyk gi­riz­me­gi göz öňün­de tut­ýar. Ýur­duň hö­kü­me­ti ho­wa­ny ha­pa­la­ýan ulag­la­ry ulan­ma­ga çäk­len­dir­me gi­riz­mek ba­bat­da de­giş­li iş­le­ri ge­çir­ýär. Şeý­le­lik­de, Bris­tol şä­he­riniň di­zel bi­len iş­le­ýän aw­tou­lag­la­ra ga­da­gan­lyk gi­ri­zen il­kin­ji bri­tan şä­he­ri bol­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar. Di­zel he­re­ket­len­di­ri­ji­li ulag­la­ry ir sa­gat 07:00-dan 15:00-a çen­li şä­he­riň mer­ke­zi­ne goý­ber­mä­ge çäk­len­dir­me gi­ri­zi­ler.

Bu me­ýil­na­ma 2021-nji ýy­lyň mart aýyn­dan güý­je gi­rer. Şeý­le hem di­zel he­re­ket­len­di­ri­ji­li ulag­la­ryň eýe­le­ri­ne aw­tou­la­gy­ny ben­zin ýa-da elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len iş­le­ýän he­re­ket­len­di­ri­ji bi­len ça­lyş­ma­ga hem kö­mek ber­mek göz öňün­de tu­tul­ýar. Bris­tol şä­he­ri­niň hä­ki­mi Mer­win Ris bu tek­li­biň ho­wa­nyň aras­sa­lan­ma­gy­na kö­mek ber­jek­di­gi­ni bel­läp geç­di.

 

Söhbet GÜZEROW,

S. A. Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby.