Ka­na­da­ly 79 ýaş­ly ýa­zy­jy ze­nan Mar­ga­ret Et­wud we bri­ta­ni­ýa­ly 60 ýaş­ly ýa­zy­jy ze­nan Ber­nar­di­na Ewa­ris­to 2019-njy ýy­lyň Hal­ka­ra “Bu­ker” baý­ra­gy­nyň eýe­le­ri bol­du­lar. Et­wud bu baý­ra­ga “Wes­ýet­ler” (The Tes­ta­ments) at­ly ro­ma­ny üçin my­na­syp bol­dy. Bu eser onuň “Hyz­mat­kä­riň gür­rüň­le­ri” di­ýen ro­ma­ny­nyň do­wa­my bo­lup dur­ýar. Bu onuň ikin­ji “Bu­ker” baý­ra­gy bo­lup, ol 2000-nji ýyl­da hem “Kör gan­hor” ro­ma­ny üçin bu baý­ra­ga my­na­syp bo­lup­dy. Şeý­le hem, ýa­zy­jy ze­nan dört ge­zek baý­ra­gyň gys­ga sa­na­wy­na düş­di.

Ýa­zy­jy ze­nan Ber­nar­di­na Ewa­ris­to hem “Gyz, Aýal, Beý­le­ki­” (Girl, Wo­man, Ot­her) ro­ma­ny üçin bu baý­ra­ga my­na­syp bol­dy. Ol bu baý­ra­gyň il­kin­ji ga­raýagyz eýe­si­dir. Baý­ra­gyň iki ýa­zy­jy­nyň ara­sy­nda paý­la­şyl­ma­gy “Bu­ker”-iň ta­ry­hyn­da üçün­ji ge­zek bol­dy. “Bu­ker”-iň pul baý­ra­gy­nyň muk­da­ry 50 müň funt ster­ling­e (63 müň dol­lar) deň. Ýe­ňi­ji­ler pul baý­ra­gy­ny öz ara­la­ryn­da paý­la­şar­lar. Ge­çen ýyl bu baý­ra­ga No­be­liň ede­bi­ýat bo­ýun­ça baý­ra­gy­nyň eýe­si pol­ýak ýa­zy­jy ze­na­ny Ol­ga To­kar­çuk “Uçuş­lar” ro­ma­ny üçin eýe bol­dy.

“Bu­ker” iň­lis ede­bi­ýa­ty bo­ýun­ça dün­ýä­niň iň ab­raý­ly baý­rak­la­ry­nyň bi­ri­dir. Baý­rak 2013-nji ýy­la çen­li di­ňe Mil­let­ler Ar­ka­la­şy­gy ýurt­la­ry­nyň bi­rin­de ýa­şa­ýan aw­to­ryň iň­lis di­lin­de ýa­zan ro­ma­ny üçin be­ril­ýär­di. Bu baý­rak 2014-nji ýyl­dan bä­ri aw­to­ryň ni­re­de ýa­şa­ýan­dy­gy­na ga­ra­maz­dan, iň­lis di­lin­de ýa­zy­lan ro­man üçin be­ril­ýär. Baý­ra­gyň il­kin­ji gow­şu­ry­ly­şy 1969-njy ýyl­da bo­lup geç­ip­di.