“Wagt nagt­dyr”. Bu jüm­le ýö­ne ýe­re aý­dyl­man­dyr. Bi­ziň üçin iň gym­mat­ly zat­la­ryň bi­ri hem wagt­dyr. Şol se­bäp­li wagt asyr­lar­bo­ýy pel­se­pä­niň, ma­te­ma­ti­ka­nyň we bi­li­miň gy­zyk­lan­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri bo­lup­dyr. Wag­ty öl­çe­mek üçin ir­ki dö­wür­ler­de Gün sa­gat­la­ry, suw hem-de çä­ge sa­gat­la­ry dö­re­di­lip­dir. Hä­zir­ki wagt­da has kä­mil gu­ral­lar ar­ka­ly wag­ty öl­çe­ýär­ler. Şeý­le hem ýy­lyň möw­süm­le­ri­ni ta­pa­wut­lan­dyr­mak üçin ýyl­dyz­la­ra we beý­le­ki ast­ro­no­mik hem-de te­bi­gy ha­dy­sa­lar­dan ugur al­nyp­dyr. Eý­sem, gi­je-gün­di­ziň do­wa­myn­da­ky wagt bö­lek­le­ri nä­hi­li at­lan­dy­ryl­dy­ka?! Ge­liň, ola­ryň kä­bi­ri­ni öw­re­ne­liň!
Daň: Gün dog­ma­zyn­dan öň ho­wa­nyň ýag­ty­lyp baş­la­ýan ça­gy.
Aladaňdan: ça­la daň atyp baş­lan wag­ty, daň aga­ryp ug­ran ma­ha­ly, ga­ra daň­dan.
Daňdan: ja­ha­nyň ýag­ty­lyp baş­la­ýan wag­ty, daň bi­len.
Säher: ir er­tir, ir bi­len, daň­dan, gün dog­ma­zy­nyň öň ýa­ny.
Salkyn: er­tir­den gü­nor­ta ýa-da öý­le­den gün ýaş­ýan­ça wagt ara­ly­gy, gü­nüň bi­rin­ji ýa­ry­my ýa-da ikin­ji ýa­ry­my.
Guşluk: Gü­nüň ýo­kar­rak saý­la­nyp baş­lan wagt­la­ry.
Günortan: Gü­nüň or­ta bol­ýan wag­ty.
Günuzyn: bü­tin bir gü­nüň do­wa­myn­da, er­tir­den tä ag­şa­ma çen­li, uzyn­ly gün.
Günübirin: edil şol gü­nüň özün­de, bir gün­de, ara­sy­na gün sal­man, çalt, der­rew, sa­ly­my­ny ber­män.
Öýlän: gü­nor­ta­nyň soň ýa­nyn­da­ky wagt, gü­nüň ikin­ji ýa­ry­myn­dan giç öý­lä çen­li wagt, öý­le ça­gy.
Gijöýlän: öý­le­den soň­ky wagt, ir ikin­di­niň öň ýa­nyn­da­ky wagt.
Ikindi: Gün ýaş­ma­zy­nyň öň ýa­ny.
Giçlik: ikin­di bi­len ag­şa­myň ara­ly­gyn­da­ky wagt, ag­şa­ma­ra.
Agşamara: Gü­nüň ýaş­ýan wag­ty, iň­rik ga­ra­lan wag­ty, ga­raň­ky gat­ly­şan wag­ty; giç­lik, ag­şam­lyk.
Agşam: Gün ýa­şyp, ga­raň­ky gat­ly­şan wag­ty.
Ilkagşam: ýa­ňy ag­şam dü­şen wag­ty, ga­raň­ky gat­ly­şan wag­ty.
Gijagşam: ga­raň­ky gat­ly­şan­dan ga­raň­ky düş­ýän­çä çen­li wagt ara­ly­gy.
Ýassy: ag­şam­dan ep-es­li wagt ge­çen­den soň­ky wagt.
Ýa­ry­gi­je: gi­je sa­gat 12:00 wag­ty. Gi­je-gün­di­ziň ça­lyş­ýan wag­ty.