Dünýäniň ençeme ýurdundan gelen çaphana hem-de neşirýat ugruna degişli kompaniýlaryň gatnaşmagynda geçirilýän halkara sergi-ýarmarkasy köp adamly bolup, dürli derejedäki neşir önümleri hem-de kitaplar köpleriň ünsüni çekdi.

Paýtagtymyz Aşgabatda “Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly” atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahaty öz işine başlady. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkara çäreleriniň ýygy-ýygydan geçirilýän ýurduna öwrülen Türkmenistanda geçirilýän bu halkara foruma “Zaman-Türkmenistan” hojalyk jemgyýetiniň çap edýän “Zaman-Türkmenistan” gazeti hem gatnaşýar.