Dünýä Kubogy – 2022 hem-de Aziýa Kubogy – 2023 ýaryşlarynyň saýlama tapgyrynda ildeşlerimiz ýene bir ýola ýeňiş gazandy. Paýtagtymyzdaky Köpetdag stadionynda oýnalan duşuşykda Türkmenistanyň ýygyndysy Şri Lankanyň ýygyndysyny 2-0 hasabynda ýeňdi. Gollary 44-nji minutda Abdy Bäşimow bilen 59-njy minutda Altymyrat Annadurdyýew derwezä girizdi. Ildeşlerimiz başga-da birnäçe amatly pursatlary döretdiler. Emma myhman toparyň derwezeçisi, derwezäniň ýokarky, gapdalky sütünleri topuň tora girmegine ygtyýar bermedi. Şunlukda, Türkmenistanyň milli ýygyndysy toparçadaky 5-nji duşuşygynda 3-nji ýeňşini gazanyp, utugyny 9-a ýetirdi. Türkmen futbolçylary häzirki wagtda 1 oýny artyk sanawda 1-nji hatarda barýar. Şu gün oýnaljak we Aşgabat wagty bilen 22:00-da başlanjak Liwan-Koreýa HDR duşuşygyndan soň, ildeşlerimiziň sanawda orny ymykly kesgitlener. Bu duşuşyk deňlikde tamamlanan ýagdaýynda Türkmenistanyň ýygyndysy sanawda 1-nji orunda galar. Toparçadaky indiki oýunlar geljek ýylyň mart aýynda oýnalar.