“Emi­ra­tes” awia­kom­pa­ni­ýa­sy “Air­bus A350” uçar­la­ry­nyň 50-si­ni sa­tyn al­mak üçin 16 mil­liard dol­lar­lyk şert­na­ma gol çek­di. De­giş­li res­mi­na­ma “Emi­ra­tes” awia­kom­pa­ni­ýa­sy­nyň baş­ly­gy şeýh Ah­med ben Sa­id Al Mak­tum we “Air­bus”-yň baş di­rek­to­ry Gi­om Fo­ri Du­baý­da ge­çi­ri­len Hal­ka­ra awia­siýa-kos­mos ser­gi­si “Du­bai Airs­how 2019”-yň çäk­le­rin­de gol çek­di­ler.

– Şeý­le ädim “Emi­ra­tes” awia­kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ýo­lag­çy­la­ry gat­nat­mak uky­by­ny has-da ýo­kar­lan­dyr­ma­ga ýar­dam be­rer – di­ýip, Ah­med ben Sa­id Al Mak­tum bel­le­di.

Gi­om Fo­ri­niň bel­le­me­gi­ne gö­rä, bu şert­na­ma “Air­bus” kor­po­ra­si­ýa­sy­nyň we “Emi­ra­tes” awia­kom­pa­ni­ýa­sy­nyň hyz­mat­daş­ly­gy­ny hil taý­dan tä­ze be­lent­lik­le­re çy­ka­rar. Ol tä­ze uçar­la­ryň “Emi­ra­tes”-iň ýo­lag­çy­la­ry­na äh­li ba­bat­da oňaý­ly şert­le­ri dö­ret­jek­di­gi­ne ynam bil­dir­di.