Hokkeý boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň Kubogy ýaryşynda toparçalardaky 1–2-ni oýunlar oýnaldy. Duşuşyklar paýtagtymyzdaky Köpugurly sport toplumynda geçiridi. “Atoparçada “Galkan” bilen “Watançy” toparlary hem-de “Şir” bilen “Talyp sporty” toparlary duşuşdylar. “Galkan” 15:6 hasabynda “Watançyny” ýeňen bolsa, çekeleşikli geçen oýunda “Şir” topary ýaryşa ilkinji gezek gatnaşýan “Talyp sporty” toparyndan 12:9 üstün çykdy. “Btoparçada “Oguzhan” topary “Merdana” toparyny 9:1 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Şeýle-de “Nesil” topary “Bürgüt” toparyny 10:3 hasaby bilen ýeňmegi başardy.

Ýaryşa bu ýyl 9 topar gatnaşýar. Olar Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň “Galkan”, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky harby institutynyň “Watançy”, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň “Şir”, Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň “Alp Arslan” hem-de ilkinji gezek gatnaşýan Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň “Talyp sporty” toparlary bolup, bular “Atoparçada çykyş edýärler. “Btoparçada bolsa, “Türkmengaz” döwlet konserniň “Oguzhan”, Türkmenistanyň Serhet institutynyň “Merdana”, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň “Nesil” hem-de Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň “Bürgüt” toparlary özara güýç synanyşarlar.

Toparçalardaky oýunlar 7-nji dekabra çenli dowam eder. Toparçada 1-nji ýeri eýelänler 10-njy dekabrda finalda duşuşarlar. Finaldan 1 gün öň bolsa, toparçalarda 2-nji orny alanlaryň arasynda bürünç medal ugrundaky duşuşyk geçiriler. 

 

A” toparça: “Galkan” 15:6 “Watançy”, “Şir” 12:9 “Talyp sporty”

B” toparça: “Oguzhan” 9:1 “Merdana”, “Nesil” 10:3 “Bürgüt”