Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň “Türk­me­nis­tan — Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi” at­ly ki­ta­by­nyň ikin­ji jil­di arap di­lin­de ne­şir edil­di. Hal­ka­ra yn­san­per­wer ylym­la­ry we ösüş uni­wer­si­te­tin­de mil­li Li­de­ri­mi­ziň arap di­lin­de ne­şir edi­len ki­ta­by­nyň ta­nyş­dy­ry­lyş da­ba­ra­sy ge­çi­ril­di. Da­ba­ra Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň Yl­my ara­gat­na­şyk we göz­leg­ler mer­ke­zi­niň we­kil­le­ri, Türk­me­nis­ta­nyň Pa­ty­şa­lyk­da­ky dip­lo­ma­tik ul­ga­my­nyň we­kil­le­ri, ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň pro­fes­sor-mu­gal­lym­lar dü­zü­mi, ýur­du­my­zyň Ylym­lar aka­de­mi­ýa­sy­nyň iş­gär­le­ri, sy­ýa­sat­şy­nas­lar, köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň we­kil­le­ri hem-de ta­lyp ýaş­lar gat­naş­dy­lar.

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň bu ki­ta­by ýur­du­my­zyň hem-de da­şa­ry ýurt­la­ryň oky­jy­la­ry­nyň ara­syn­da uly meş­hur­ly­ga eýe bol­dy. Yk­ly­myň iki bö­le­gi­ni bir­leş­di­ren, söw­da ýo­ly hök­mün­de däl-de, eý­sem, ta­ry­hy-me­de­ni ha­ky­kat hök­mün­de hem Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň tä­sin­li­gi­ni açyp gör­kez­ýän eser­de türk­men hal­ky­nyň ta­ry­hy ýo­lu­na hem-de dün­ýä­niň yl­my, yk­dy­sa­dy we me­de­ni ösü­şi­ne go­şan çäk­siz go­şan­dy­na anyk ba­ha be­ril­ýär.
Ta­nyş­dy­ryş da­ba­ra­syn­da çy­kyş eden Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň Yl­my ara­gat­na­şyk we göz­leg­ler mer­ke­zi­niň baş­ly­gy, pro­fes­sor Ýah­ýa bin Mah­mud Ju­na­id bu ki­ta­byň yl­my to­par­lar üçin hem gy­zyk­lan­ma dö­red­ýän ýö­ri­te­leş­di­ri­len ne­şir­di­gi­ni bel­le­di. Tä­ze ne­şi­riň çap­dan çyk­ma­gy türk­men-arap gat­na­şyk­la­ry­nyň ta­ry­hyn­da mö­hüm wa­ka­dyr. Soň­ky ýyl­lar­da iki hal­kyň dost­lu­gy­nyň we öza­ra dü­şü­niş­me­gi­niň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­na ýar­dam ber­ýän yn­san­per­wer gat­na­şyk­lar iş­jeň ös­dü­ril­ýär, ylym hem-de bi­lim, me­de­ni­ýet we sy­ýa­hat­çy­lyk ul­gam­la­ryn­da bi­ziň ýurt­la­ry­my­zyň ara­gat­na­şy­gy gi­ňel­ýär.
Mil­li Li­de­ri­mi­ziň “Türk­me­nis­tan – Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi” di­ýen ki­ta­by­nyň ikin­ji jil­di­niň tä­ze ne­şi­ri­niň ylym we me­de­ni gat­na­şyk­la­ryň mun­dan beý­läk-de ös­dü­ril­me­gi­ne, ta­ryh­la­ry asyr­la­ryň jüm­mü­şi­ne uzap gid­ýän iki dost­luk­ly hal­kyň ara­syn­da öza­ra dü­şü­niş­mä­ge we yna­nyş­ma­ga ýar­dam ber­jek­di­gi şüb­he­siz­dir.

Hakberdi NURYÝEW,
S. A. Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy.