Şwe­si­ýa­nyň Ko­ro­ly Karl XVI Gus­taw luk­man­çy­lyk, fi­zi­ka, hi­mi­ýa, ede­bi­ýat we yk­dy­sa­dy­ýet ugur­la­ry bo­ýun­ça baý­rak­la­ry gow­şur­dy. 14 adam dip­lom­la­ra we al­tyn me­dal­la­ra eýe bol­dy.

No­be­liň luk­man­çy­lyk bo­ýun­ça baý­ra­gy, ame­ri­kan aly­my Wil­ýam Ke­li­n, bri­tan aly­my Pi­ter Retk­liff we ame­ri­kan aly­my Gregg Se­men­za gow­şu­ryl­dy.

No­be­liň fi­zi­ka bo­ýun­ça baý­ra­gy, ame­ri­kan aly­my Jim Piblse, şweý­sa­ri­ýa­ly Did­ýe Ke­lo we Mi­şel Ma­ýo­ra gow­şu­ryl­dy.

No­be­liň hi­mi­ýa bo­ýun­ça baý­ra­gy, ame­ri­kan fi­zi­gi Jon Gu­de­na­fa, bri­tan hi­mi­gi Sten­li Wit­ti­nge­ma hem-de ýa­po­ni­ýa­ly hi­mik Aki­ra Ýo­si­no be­ril­di.

No­be­liň ede­bi­ýat bo­ýun­ça baý­ra­gy, pol­şa­ly ýa­zy­jy ze­nan Ol­ga To­kar­çu­ka hem-de awst­ri­ýa­ly Pe­ter Hand­kä be­ril­di. Şu ýyl ede­bi­ýat bo­ýun­ça bir­ba­da iki baý­rak – 2018 we 2019-njy ýy­lyň baý­rak­la­ry gow­şu­ryl­dy.

Şwe­si­ýa­nyň döw­let ban­ky­nyň Alf­red No­be­liň hor­ma­ty­na dö­re­den yk­dy­sa­dy­ýet bo­ýun­ça baý­ra­gy hin­di-ame­ri­kan yk­dy­sa­dy­ýet­çi­si Ab­hi­jit Ba­ner­jä hem-de fran­suz yk­dy­sa­dy­ýet­çi­si Es­ter Dýuf­lo we ame­ri­kan yk­dy­sa­dy­ýet­çi­si Maýkl Kre­me­re gow­şu­ryl­dy.

Pa­ra­hat­çy­lyk baý­ra­gy bol­sa, Nor­we­gi­ýa­nyň paý­tag­ty Os­lo­da gow­şu­ryl­dy. No­be­liň 2019-njy ýyl­da pa­ra­hat­çy­lyk bo­ýun­ça baý­ra­gy­na Efio­pi­ýa­nyň hä­zir­ki Prem­ýer-mi­nist­ri, sy­ýa­sat­çy Abiý Ah­med Ali my­na­syp bol­dy.

Baý­rak 1901-nji ýyl­dan bä­ri ber­lip, jem­gy­ýet­çi­lik-sy­ýa­sy, yn­san­per­wer ugur­lar­da iň ab­raý­ly hal­ka­ra baý­rak­la­ryň bi­ri bo­lup dur­ýar. Baý­ra­gyň möç­be­ri 9 mil­li­on şwed kro­ny­na (850 müň ýew­ro) ba­ra­bar­dyr.

10-njy de­kabr­da Stok­golm fi­lar­mo­ni­ýa­syn­da No­bel baý­ra­gy­nyň ýe­ňi­ji­le­ri­ni sy­lag­la­mak da­ba­ra­sy ge­çi­ril­di. Däp bo­lup gel­ýän bu da­ba­ra baý­ra­gy esas­lan­dy­ry­jy Alf­red No­be­liň ara­dan çy­kan gü­ni ge­çi­ril­ýär.