Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň of­tal­mo­lo­gi­ýa žur­na­ly­nyň ge­çi­ren bar­lag­la­ry­na gö­rä, her gün bir bul­gur gök çaý iç­me­k gö­ze ga­ra­suw in­me ke­se­li­niň (glau­ko­ma) öňü­ni al­ma­ga ýar­dam ed­ýär. Mun­dan baş­ga-da, Ka­li­for­ni­ýa uni­wer­si­te­ti­niň alym­la­ry­nyň ge­çi­ren bar­lag­la­ry­na la­ýyk­lyk­da, gök çaý bi­len bag­la­ny­şyk­ly ge­çi­ri­len yl­my-bar­lag işi­ne meý­le­tin­çi­ler to­pa­ry gat­na­şyp, olar her gün azyn­dan bir ge­zek gök çaý iç­di­ler. Şol bar­la­gyň ne­ti­je­sin­de, meý­le­tin­çi­le­riň 74 gö­te­ri­mi­niň glau­ko­ma ke­se­li bi­len ke­sel­le­mek müm­kin­çi­li­gi­niň azalan­dy­gy mä­lim edil­di. Ýö­ne, bu ýer­de gür­rüň gyz­gyn gök çaý ba­ra­da gid­ýär. So­wuk ça­ýyň şeý­le aý­ra­tyn­ly­gy ýok­dur.
Ça­ýyň dü­zü­min­de köp san­ly bio­lo­gik se­riş­de­ler bar. Ola­ryň kö­pü­si dür­li ke­sel­le­re gar­şy gö­re­şi­ji bo­lup hyz­mat ed­ýär. Şol se­riş­de­le­r şol bir ­wagt­da adam be­de­nin­dä­ki öý­jük­le­ri we mo­le­ku­la­la­ry dür­li ze­per ýet­me­ler­den go­ra­ýar. Şeý­le hem, gök çaý adam beý­ni­si­niň iş­leý­şi­ni go­wu­lan­dyr­ýar. Bu­lar­dan baş­ga-da, gök ça­ýyň dü­zü­min­de ze­rur­lyk de­re­je­sin­de ko­fe­in bo­lup, ol hem ada­myň şäh­da­çyk bol­ma­gy­na hem-de ga­har­lan­maz­ly­gyna kö­mek ed­ýär.