Sançesden soň, ikinji futbolçy

Soň­ky 8 ýy­lyň çem­pio­ny “Ýu­wen­tus” öz meý­dan­ça­syn­da “Ka­lia­ri­ni” 4–0 ha­sa­byn­da ut­dy. Oýun­da 3 gol ge­çi­ren Kris­tia­no Ro­nal­do tä­ze ýy­la diý­seň şo­w­ly baş­la­dy. Ol hä­zir­ki wagt­da “In­ter­de” oý­na­ýan çi­li­li Alek­sis San­çes­den soň, “La Li­ga­da”, “Pre­mi­er li­ga­da” we “Se­rie A-da” het-trik eden 2-nji fut­bol­çy bol­dy. Ga­ly­ber­se-de, bu 3 gol Ro­nal­do­nyň kar­ýe­ra­syn­da­ky 56-njy het-trik hök­mün­de ha­sa­ba alyn­dy.

3-nji orun­da bar­ýan “La­sio” myh­man­çy­lyk­da “Bre­şi­ýa” bi­len du­şuş­dy. Ýer eýe­le­ri 18-nji mi­nut­da Ma­rio Ba­lo­tel­li­niň go­ly bi­len öňe saý­la­nan­dy­gy­na ga­ra­maz­dan, rim­li­ler ez­ber hü­jüm­çi­si Çi­ro Im­mo­bi­le­niň 2 go­ly (42 p, 90+1) bi­len ýeň­şi­ni baý­ram et­di. Mun­dan öň­ki tap­gyr­da “Mi­la­ny” 5–0 ýe­ňen “Ata­lan­ta” öz meý­dan­ça­syn­da “Par­ma­ny” hem şol ha­sap bi­len ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Bu oýun­da-da Ili­çiç 2 ge­zek ta­pa­wut­lan­dy.

Öňdebaryjylaryň utuklary deňleşdi

Is­pa­ni­ýa­nyň çem­pio­na­ty “La Li­ga­da” 19-njy tap­gyr­da­ky du­şu­şyk­la­ryň deň ýa­rysy deň­lik­de ta­mam­lan­dy. Şo­la­ryň bi­rin­de sa­na­wyň öň­de­ba­ry­jy­sy “Bar­se­lo­na” myh­man­çy­lyk­da şä­her­de­şi “Es­pan­ýol” bi­len du­şuş­dy. Iň aşa­ky orun­da bar­ýan “Es­pan­ýol” 88-nji mi­nut­da ha­sa­by deň­le­me­gi ba­şar­dy (2–2). Baş­ga bir ýer­li der­bi­de bol­sa, “Re­al Mad­rid” myh­man­çy­lyk­da “He­ta­fe­ni” 3–0 ha­sa­byn­da ut­dy. Gol­la­ryň 2-si­ni Ra­fa­el Wa­ran, beý­le­ki­si­ni-de Lu­ka Mod­riç öz ady­na ýaz­dyr­dy. Bu tap­gyr­dan soň, “Bar­se­lo­na­dyr” “Rea­lyň” utuk­la­ry ýe­ne-de deň­le­şip (40 utuk), olar 1–2-nji orun­la­ry paý­laş­ýar­lar. “La Li­ga­da” 3–4-nji ha­tar­da­ky to­par­la­ryň hem utuk­la­ry deň bo­lup, “At­le­ti­ko Mad­rid” bu tap­gyr­da “Le­wan­te­ni” 2–1 ýeň­di. Öz meý­dan­ça­syn­da “At­le­tik Bil­bao” bi­len deň­me-deň oý­nan “Se­wil­ýa” 4-nji bas­gan­ça­ga düş­di. “La Li­ga­da” no­bat­da­ky tap­gy­ryň oýun­la­ry 17–18–19-njy ýan­war­da ge­çi­ri­ler.

Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­ty “Se­rie A-da” sa­na­wyň öň­de­ba­ry­jy­sy “In­ter” myh­man­çy­lyk­da “Na­po­li­ni” 3–1 ha­sa­byn­da ýeň­di. Ola­ra ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ryň 2-si­ni Ro­me­lu Lu­ka­ku, beý­le­ki­si­ni-de Lau­ta­ra Mar­ti­nes der­we­zä gi­riz­di. Tä­ze tä­lim­çi­si Jen­na­ro Gat­tu­so bi­len 2-nji du­şu­şy­gyn­da-da utu­lan “Na­po­li­niň” ýe­ke-täk pök­güsi­ni Ar­ka­di­uş Mi­lik öz ady­na ýaz­dyr­dy.