Reňkli fotosuratlar geçen asyryň başlarynda peýda boldy. Hatda 1850-nji ýyllarda hem dürli usullar arkaly reňkli fotosuratlar düşürilipdir. Şeýle köp wagtyň geçendigine garamazdan, golaýda Germaniýanyň “Leica” kompaniýasy ak-gara fotoenjamyny satuwa çykardy. “Leica M10 Monochrom” atly fotoapparatyn has geň galdyrýan tarapy onuň bahasy boldy. Häzirki wagtda Malaýziýada müşderilere hödürlenen enjam 9434 dollardan satylýar. Ussat fotosuratçylaryň arasynda bu enjam uly gyzyklanma döretdi. Sebäbi hünärmenler onuň tehniki aýratynlyklaryna ýokary baha berdiler. Sanly ulgamda işleýän enjamda 40 MP durulygynda surata alýar. Enjam dürli şertlerde ulanylmak maksady bilen berk materialdan ýasalypdyr. Onuň köp böleginiň awtomatlaşdyrylan enjamlar arkaly däl-de, elde ýasalandygy mälim edildi.