Şu ýy­lyň 3-8-nji sent­ýab­ry ara­ly­gyn­da Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy­nda Ys­syk­kö­lüň ke­na­ryn­da­ky şy­pa­ha­na şä­he­rin­de Çar­wa­dar­la­ryň II Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ry ge­çi­ril­di. Oňa türk­men tür­gen­le­ri hem gat­na­şyp, oýun­la­ryň dört gör­nü­şi bo­ýun­ça bäs­le­şik­ler­de je­mi 16 me­dal – do­kuz al­tyn, bir kü­müş we al­ty bü­rünç me­da­la eýe bol­du­lar. Türk­men tür­gen­le­ri­niň bu üs­tün­li­gi hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ýur­du­myz­da spor­ty hem-de be­den­ter­bi­ýä­ni ös­dür­mek ba­bat­da dur­mu­şa ge­çir­ýän oňyn öz­gert­me­le­ri­niň ýe­ne-de bir aý­dyň su­but­na­ma­sy bol­dy.
Dost­luk­ly Gyr­gyz Res­pub­li­ka­syn­da­ky bu hal­ka­ra ýa­ry­şyň çäk­le­rin­de ýur­du­my­zyň “Gal­ky­nyş” milli at üs­tün­dä­ki oýun­lar to­pa­ry­nyň gör­kez­me çy­kyş­la­ry to­ma­şa­çy­lar­da uly tä­sir gal­dyr­dy.
Spor­tuň la­çyn bi­len aw et­mek gör­nü­şi, ýaý­dan ok at­mak, at ça­py­şyk­la­ry hem-de beý­le­ki­ler bo­ýun­ça bäs­le­şik­le­re 60-dan gow­rak ýurt­dan 1 mü­ňe go­laý tür­gen gat­naş­dy.
Türk­me­nis­tan­ly tür­gen­le­riň ha­ta­ryn­dan il­kin­ji bo­lup, Re­je­pa­ly Ora­za­ly­ýew 100 ki­log­ram­dan ýo­ka­ry ag­ram de­re­je­de türk­men gö­re­şi bo­ýun­ça al­tyn me­da­la my­na­syp bol­dy. Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li sport we sy­ýa­hat­çy­lyk ins­ti­tu­ty­nyň ta­ly­by bu ýeň­şe ýet­mek üçin dört tut­lu­şyk ge­çir­me­li bol­dy. Il­kin­ji tut­lu­şyk­da ol ga­za­gys­tan­ly tür­gen­den, soň­ra öz il­de­şi An­na­my­rat My­ra­dow­dan, on­dan soň­ra gyr­gyz tür­ge­nin­den we fi­nal­da bol­sa, eý­ran­ly päl­wan­dan üs­tün çyk­dy.

Alyş gö­re­şi bo­ýun­ça hem tür­gen­le­ri­miz se­kiz al­tyn me­dal ga­zan­dy­lar. Zöh­re Mad­rai­mo­wa (60 ki­log­ra­ma çen­li), Gül­nar Ha­ýyt­ba­ýe­wa (65 ki­log­ra­ma çen­li), Ra­no Uza­ko­wa (70 ki­log­ra­ma çen­li), Na­si­ba Sur­ki­ýe­wa (75 ki­log­ra­ma çen­li), Şat­lyk Ju­ma­na­za­row (60 ki­log­ra­ma çen­li), Han­gel­di Al­la­kow (70 ki­log­ra­ma çen­li), Gy­lyç Ju­ma­ýew (90 ki­log­ra­ma çen­li) we Jep­bar Ata­mäm­me­dow (100 ki­log­ram­dan ýo­ka­ry) spor­tuň bu gör­nü­şi bo­ýun­ça ýe­ňiş ga­zan­ma­gy ba­şar­dy­lar. La­çyn Ba­dag­ly­ýe­wa (55 ki­log­ra­ma çen­li) kü­müş me­da­la, Mak­su­da Egem­ber­di­ýe­wa bol­sa (65 ki­log­ra­ma çen­li) bü­rünç me­da­la eýe bol­du­lar.
Gu­şak­ly gö­re­şiň Ga­za­gys­tan­da ýaý­ran gör­nü­şi bo­ýun­ça hem türk­men tür­gen­le­ri üç bü­rünç me­da­la eýe bol­du­lar. Ba­tyr Gur­ban­na­za­row (60 ki­log­ra­ma çen­li), Yl­ýas Mö­mü­now (70 ki­log­ra­ma çen­li) we Ser­dar Jo­ra­gu­ly­ýew (90 ki­log­ra­ma çen­li) üçün­ji orun­la­ry eýe­le­me­gi ba­şar­dy­lar. Spor­tuň gyr­gyz gö­re­şi bo­ýun­ça bäs­le­şik­ler­de türk­men tür­gen­le­ri Me­det Hal­ly­gur­ba­now (66 ki­log­ra­ma çen­li) hem-de Gu­wanç Ýag­mu­row (84 ki­log­ra­ma çen­li) ýe­ne-de iki bü­rünç me­da­la my­na­syp bol­du­lar.