Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň Hökümetiniň degişli ýolbaşçylary türkmen döwletinde iş saparynda bolýan Belarus Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary A.N.Kalininiň ýolbaşçylygyndaky topar bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. Gepleşikleriň çäklerinde esasan hem, Belarus kompaniýalarynyň Türkmenistanda durmuşa geçirýän taslamalarynyň ýagdaýyna seredildi. Mälim bolşy ýaly, bu ugurda iň uly taslama “Belgorhimprom” OAO tarapyndan gurluşygy alnyp barylýan Garlyk dag-magdan baýlaşdyryjy kombinatydyr.

Bu babatda türkmen tarapy Belarusyň ýolbaşçylaryna öz üstüne alan şertnamadan gelip çykýan borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänligi üçin nägileligini bildirdi. Bu ugurda desganyň esasy böleginde gurluşyk işleriniň öz wagtyndan yza galýandygy barada anyk maglumatlar berildi.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Hökümet wekilleriniň birnäçe gezek ýüztutmalaryna garamazdan, Belarus tarapynyň onlarça million dollar bahasy bolan enjamlaryň galan bölegini haçan getirjekdigi hem-de taslamanyň soňky spesifikasiýasy barada entek maglumat bermändigini bellenip geçildi. Şeýle hem Belarus kompaniýasy tarapyndan kombinatyň gurluşygynda işleýän türkmen raýatlarynyň aýlyk haklarynyň birnäçe gezek wagtynda tölenmändigi barada aýdylyp geçildi.

Şol birwagtyň özünde Belarusyň Premýer-ministriniň orunbasaryna Belarus Respublikasynyň hem-de beýleki käbir metbugat serişdelerinde türkmen tarapynyň şertnama boýunça özüniň maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmeýändigi baradaky habarlar hakynda maglumat berildi.

Şunuň bilen baglanyşykly Türkmenistanyň Hökümeti şeýle habarlaryň dogry däldigini mälim etdi. “Belgorhimprom” kompaniýasynyň edilen işleriň tölegini amala aşyrmak üçin zerur bolan resminamalary dolulygyna resmileşdirmeýändigi aýdyldy.

Ýokarda bellenip geçilişi ýaly, türkmen tarapy Belarus Respublikasynyň Hökümeti tarapyndan Türkmenistandaky Garlyk dag-magdan baýlaşdyryjy kombinatynyň gurluşygyny öz wagtynda hem-de üstünlikli tamamlamak üçin gaýragoýulmasyz çäreleriň geçirilmeginiň zerurdygyny nygtap geçdi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat gullugy, 30.09.2016.