Ang­li­ýa­da “Tot­ten­ham”, Is­pa­ni­ýa­da “Re­al Mad­rid”, Fran­si­ýa­da “Nis­sa”, Ger­ma­ni­ýa­da “Ba­wa­ri­ýa­dyr”
“Le­ip­sig” hem-de “Hof­fen­haým”, Rus­si­ýa­da-da “Ze­nit” ýe­ňil­mez­den ýo­lu­ny do­wam ed­ýär.

* Ang­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da Lon­do­nyň “Çel­si” to­pa­ry bas­syr 4-nji oý­nun­da gol ge­çirt­mez­den ýe­ňiş ga­zan­dy. Olar soň­ky tap­gyr­da myh­man­çy­lyk­da “So­ut­hemp­to­ny” 2–0 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di.
* Öň­ki tap­gyr­da “Çel­si­den” 4–0 ha­sa­byn­da as­gyn ge­len “Man­çes­ter Ýu­naý­ted” öz meý­dan­ça­syn­da “Bern­li” toparyny ýe­ňip bil­me­di. 40-a go­laý ur­gu­dan ne­ti­je çy­ka­ryp bil­me­dik ýer eýe­le­ri 0–0 ha­sa­byn­da deň­me-deň oý­nap, 1 utuk bi­len oň­ňut et­me­li bol­dy.
* “Man­çes­ter Si­ti” çem­pio­nat­da 4, umu­my­lyk­da 6 du­şu­şyk­dan soň, ýe­ňiş ga­zan­dy. Guardiola ilkinji gezek yzly-yzyna 4-den köp oýunda ýeňiş gazanyp bilmedi. “Siti” myh­man­çy­lyk­da “West Brom­wiç­den” Ague­ro­dyr Il­ka­ýyň her­si­niň 2 go­ly bi­len 4–0 ha­sa­byn­da üs­tün çyk­dy.
* Öz meý­dan­ça­syn­da “Ar­se­nal­dan” 4–1 ha­sa­byn­da utu­lan “San­der­land” 10-njy tap­gyr­da-da ýe­ňiş ga­za­nyp bil­me­di. To­par 2 utuk bi­len iň soň­ky orun­da bar­ýar.
* “La Li­ga­da” sa­na­wyň li­de­ri “Re­al Mad­rid” myh­man­çy­lyk­da tä­ze we­kil “Ala­we­si” 4–1 ha­sa­byn­da utup, ýe­ňil­me­zek­li­gi­ni do­wam et­dir­di. Oýun­da 3 gol ge­çi­ren Kris­tia­no Ro­nal­do şu möw­süm­de il­kin­ji sa­par het-trik et­di.
* “Bar­se­lo­na” öz meý­dan­ça­syn­da hä­zi­re çen­li ýe­ňiş­siz bar­ýan “Gra­na­da­ny” kyn­lyk bi­len 1–0 ha­sa­byn­da ýeň­di. Ýe­ke-täk go­ly Ra­fin­ýa der­we­zä gi­riz­di.
* 6 pök­gi ge­çi­ri­len du­şu­şyk­da “At­le­ti­ko” öz meý­dan­ça­syn­da “Ma­la­ga­ny” 4–2 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Ýer eýe­le­ri­niň gol­la­ry­ny Kar­ras­ko (2) bi­len Ga­mie­ro (2) öz at­la­ry­na ýaz­dyr­dy­lar.
* Ita­li­ýa­da tap­gy­ryň mer­ke­zi oý­nun­da soň­ky çem­pi­on “Ýu­wen­tus” öz meý­dan­ça­syn­da “Na­po­li­ni” ka­bul et­di. 2–1 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan ýer eýe­le­ri­niň gol­la­ry­ny Bo­nuç­çi bi­len “Na­po­li­niň” öň­ki hü­jüm­çi­si Hi­guain to­ra sal­dy.
* Myh­man­çy­lyk­da “Samp­do­ria­dan” Kua­li­ar­rel­la­nyň ýe­ke-täk go­ly esa­syn­da utu­lan “In­ter­de” go­laý­da bel­le­nen tä­lim­çi Frank de Bur we­zi­pe­sin­den bo­şa­dyl­dy. Onuň or­nu­na Ste­fa­no Pio­li­niň ýa-da Lo­ran Bla­nyň we­zi­pä bel­len­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýar.
* “Bun­des­li­ga­da” “Ba­wa­ri­ýa” myh­man­çy­lyk­da “Augs­bur­gy” 3–1 ha­sa­byn­da utup, li­der­li­gi­ni do­wam et­dir­ýär. Oýun­da Le­wan­dows­ki 2 ge­zek ta­pa­wut­lan­dy. Şeý­le-de, “Bo­rus­sia D.” bi­len “Şal­ke” to­par­la­ry­nyň ara­syn­da­ky “Ruhr” der­bi­sin­de ha­sap açyl­ma­dy.
* Edil “Ba­wa­ri­ýa” ýa­ly “Hof­fen­haým­dyr “Le­ip­sig” hem bu tap­gy­ry-da ýeň­liş­siz ta­mam­la­ma­gy ba­şar­dylar. “Hof­fen­haým” “Her­ta­ny” 1–0, “Le­ip­sig” myh­man­çy­lyk­da “Darmş­tad­ty” 2–0 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di.
* Ger­ma­ni­ýa­da “In­golş­tadt” bi­len “Ham­bur­g” 9-njy tap­gyr­da-da ýe­ňiş ga­za­nyp bil­me­di. “In­gol- ş­tadt” “Maýns­dan” 2–0, hä­zi­re çen­li aşa­ky li­ga dü­şüp gör­me­dik, ýö­ne şu möw­süm­de düş­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýan “Ham­burg” bol­sa, “Köln­den” Mo­des­te­niň geçiren 3 go­ly esa­syn­da 3–0 ha­sa­byn­da utul­dy.
* Fran­si­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da ga­ra­şyl­ma­dyk ýag­daý­da öň­de bar­ýan “Nis­sa­nyň” ýeň­liş­siz ýö­ri­şi do­wam ed­ýär. Olar öz meý­dan­ça­syn­da “Nan­ty” 4–1 ha­sa­byn­da ýeň­di.
* Soň­ky ýyl­la­ryň çem­pio­ny PSŽ myh­man­çy­lyk­da “Lill” to­pa­ry­ny Ka­wa­ni­niň ýe­ke-täk go­ly bi­len ut­dy.
* Rus­si­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da tap­gy­ryň mer­ke­zi du­şu­şy­gyn­da, Mosk­wa der­bi­sin­de sa­na­wyň li­de­ri, 15 ýyl­dan soň çempionlyga ymtylýan “Spar­tak” şäheriň beýleki kluby SSKA-ny 3–1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Ýe­ňiş ga­za­nan to­pa­ryň pök­gü­le­ri­ni Glu­şa­kow bi­len Ze Lu­is (2) to­ra ýol­la­dy.
* “Spar­tak” bi­len deň utuk top­lan “Ze­nit” öz meý­dan­ça­syn­da “Tom” to­pa­ry­ny Ko­ko­ri­niň go­ly esa­syn­da ýeň­di.