Fut­bol bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň 24-nji mil­li çem­pio­na­ty ta­mam­lan­dy. 36-njy tap­gy­ryň çäk­le­rin­de oý­na­lan 4 du­şu­şyk­da der­we­ze­le­re 25 gol ge­çi­ril­di. 2 oýun­da myh­man­lar, 2 du­şu­şyk­da-da ýer eýe­le­ri ýe­ňiş ga­zan­dy. 36 oýun­da ba­ry-ýo­gy di­ňe 1 ge­zek utu­lan çem­pi­on “Al­tyn asyr” öz meý­dan­ça­syn­da “Tu­ra­ny” 10–2 ha­sa­byn­da utup, çem­pio­na­ty ta­ry­hy ýe­ňiş bi­len jem­le­di. Du­şu­şyk­da Sü­leý­man Mu­ha­dow bi­len Mu­rat Ýak­şi­ýe­wiň her­si 3 ge­zek­den ta­pa­wut­lan­dy. Beý­le­ki gol­la­ry-da Me­kan Aşy­row (2) bi­len Al­ty­my­rat An­na­dur­dy­ýew (2) öz at­la­ry­na ýaz­dyr­dy­lar. “Tu­ra­nyň” pök­gü­le­ri­ni-de Fur­kat Hy­dy­row bi­len Re­sul Sa­par­ba­ýew der­we­zä gi­riz­di. 2-nji ha­tar­da­ky “Bal­kan” myh­man­çy­lyk­da “Ener­ge­tik” bi­len du­şuş­dy. Çe­ke­le­şik­li ge­çen oýun­da ýer eýe­le­ri 3–1 ha­sa­byn­da ýeň­şi­ni baý­ram et­di. Du­şu­şy­gyň gol­la­ryny “Ener­ge­tik­den” Me­lis Ry­za­ýew (9), Ser­da­ra­ly Ata­ýew (16) hem-de Tir­kiş Mu­ham­met­ber­di­ýew (90), “Bal­kan­dan” Ýew­ge­niý Tka­çen­ko (90+2) der­we­zä gi­riz­di­ler. Baş­ga bir 4 gol­ly ta­mam­la­nan oýun­da “Aş­ga­bat” bi­len “Merw” 1 utu­gy paý­laş­dy­lar. 15-nji mi­nut­da “Merw­den” Toý­ly Goç­na­za­row ha­sa­by aç­dy. 1-nji ýa­ry­myň ahy­ryn­da-da, has ta­ky­gy, 45-nji mi­nut­da Hoş­gel­di Ho­jo­wow ha­sa­by deň­le­di. 67-nji mi­nut­da Gu­wanç Aby­low paý­tagt­ly­lary öňe saý­la­dy. Ýö­ne 75-nji mi­nut­da Toý­ly Goç­na­za­row ýe­ne-de ta­pa­wut­la­nyp, ha­sa­by deň­le­di. “Kö­pet­dag” bi­len “Aha­lyň” ara­syn­da­ky du­şu­şyk­da myh­man­lar 3–2 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. 1-nji ýa­rym sa­gat ta­mam­la­nan­da, “Ahal­dan” We­zir­gel­di Yl­ýa­sow ha­sa­by aç­dy. 8 mi­nut­dan soň, Ke­rim Ho­ja­ber­di­ýew ha­sa­by deň­le­di. 2-nji ýa­rymy myh­man­lar gol bi­len baş­la­dy. 46-njy mi­nut­da Ber­di­my­rat Re­je­bow, 74-nji mi­nut­da-da Be­genç Ak­mäm­me­dow “Aha­ly” 3–1 ha­sa­byn­da öňe çy­kar­dy. 90+2-nji mi­nut­da-da Öwez­baý Mu­ham­met­ber­di­ýe­wiň pe­nal­ti­den sa­lan to­py ýer eýe­le­ri­ne ýe­ňiş üçin ýe­ter­lik bol­ma­dy.
36 oýun­da di­ňe 1 ge­zek utu­lan “Al­tyn asyr” AFK-nyň ku­bo­gy ýa­ry­şy­na to­par­ça­lar­dan gat­na­şyp baş­lar. “Bal­kan” pleý-off oý­nun­dan soň, ýe­ňiş ga­za­nan ýag­da­ýyn­da ýa­ry­şa go­şu­lar. Çem­pio­nat­da iň köp “Al­tyn asyr” to­pa­ry ýe­ňiş ga­za­nyp, olar iň ne­ti­je­li klub hök­mün­de-de ha­sa­ba alyn­dy (108 gol). Olar iň az gol ge­çir­den to­par hem bol­du­lar (19 pök­gi). Iň az ýe­ňiş ga­za­nan, iň az gol ge­çi­ren hem-de iň köp gol ge­çir­den to­par “Tu­ran” bo­lup, olar 10-njy or­ny eýe­le­di­ler. 36 oý­nuň 10-sy­ny deň­lik­de ta­mam­lan “Aş­ga­bat” bu ugur­da öňe saý­lan­dy.
Iň köp pök­gi ge­çi­ren­le­riň sa­na­wyn­da çem­pi­on to­pa­ryň hü­jüm­çi­le­ri öň­de­li­gi eýe­le­di­ler. 30 gol ge­çi­ren Sü­leý­man Mu­ha­dow bu ugur­da 1-nji or­na my­na­syp bol­dy. 23 gol­ly Mu­rat Ýak­şi­ýew 2-nji, 15 ge­zek ta­pa­wut­la­nan Al­ty­my­rat An­na­dur­dy­ýew 3-nji ýe­ri eýe­le­di.

35-nji tap­gy­ryň ne­ti­je­le­ri: “Merw”–“Bal­kan”: 1–0, “Ahal”–“Şa­ga­dam”: 1–0, “Tu­ran”–“Kö­pet­dag”: 0–0, “Al­tyn asyr”–“Ener­ge­tik”: 2–0, “Ýe­di­gen”–“Aş­ga­bat”: – – +.
36-njy tap­gy­ryň ne­ti­je­le­ri: “Al­tyn asyr”–“Tu­ran”: 10–2, “Ener­ge­tik”–“Bal­kan”: 3–1, “Aş­ga­bat”–“Merw”: 2–2, “Kö­pet­dag”–“Ahal”: 2–3, “Şa­ga­dam”–“Ýe­di­gen”: + – -.
milli2mill2