Rus­si­ýa­nyň yl­my-bar­lag mer­ke­zi “Le­wa­da-Sentr” ýurtda rus şa­hyr­la­ry­nyň haý­sy­sy­nyň gör­nük­li­di­gi ba­ra­da pi­kir so­ra­ly­şyk ge­çir­di. Sa­na­wyň ba­şy­ny Alek­sandr Puş­kin, Ser­geý Ýe­se­nin we Mi­ha­ýil Ler­mon­tow çe­kip, ola­ra de­giş­li­lik­de pi­ki­ri so­ra­lan­lar 58%, 41% we 32% ses ber­di­ler.
Olar Alek­sandr Blo­ka 15%, Wla­di­mir Ma­ýa­kows­kä 14%, An­na Ah­ma­to­wa 12%, Ma­ri­na Swe­ta­ýe­wa 9% ses ber­di­ler. Şeý­le hem, Ni­ko­laý Nek­ra­so­wa 8%, Fýo­dor Týut­çe­we 6%, Afa­na­siý Fe­ta 5% ses berdiler. Pi­kir so­ra­ly­şy­gy ge­çi­ri­len gör­nük­li şa­hyr­la­ryň ara­syn­da Wla­di­mir Wy­sos­kiý, Ýew­ge­niý Ýew­tu­şen­ko, Bo­ris Pas­ter­nak, Bu­lat Oku­ža­wa we Ni­ko­laý Gu­mi­low da­gy bar. Pi­ki­ri so­ra­lan­la­ryň 9 gö­te­ri­mi jo­gap ber­mek­de kyn­çy­lyk çe­kip, rus şa­hyr­la­ry­nyň haý­sy-da bol­sa, bi­ri­ni gör­nük­li şa­hyr di­ýip, ha­sap et­di­ler.