Mol­do­wa Res­pub­li­ka­sy­nyň Ga­gau­zi­ýa Aw­to­nom çäk­li dü­zü­miň Wul­ka­neşt et­ra­by­nyň Çiş­mi­ki­oý oba­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bi­len do­gan­lyk hal­ka sow­gat hök­mün­de gur­lan “Dost­luk” ça­ga­lar ba­gy­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy bol­dy.
Mä­lim bol­şy ýa­ly, bu pi­kir 2013-nji ýyl­da mil­li Li­de­ri­mi­ziň Ki­şi­nýew şä­he­ri­ne res­mi sa­pa­ry­nyň bar­şyn­da be­ýan edil­di. Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ça­ga­lar ba­gy­nyň gur­lu­şy­gy­na hut özü­niň ho­wan­dar­lyk et­me­gi hem bu dur­muş tas­la­ma­sy­nyň mö­hüm­li­gi­ne şa­ýat­lyk ed­ýär.
2015-nji ýy­lyň ma­ýyn­da Mol­do­wa­nyň ýol­baş­çy­la­ry­nyň gat­naş­ma­gyn­da ça­ga­lar ba­gy­nyň düý­bü­ni tut­mak da­ba­ra­sy bol­dy. Mek­de­be çen­li ça­ga­lar eda­ra­sy­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy­na Mol­do­wa Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Igor Do­don hem gel­di. Da­ba­ra türk­men ta­ra­pyn­dan Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri gat­naş­dy. Ga­gau­zi­ýa Aw­to­nom çäk­li dü­zü­miň baş­tu­ta­ny Iri­na Wlah bi­len bi­le­lik­de olar, toý ba­gy­ny ke­sip, “Dost­luk” ça­ga­lar ba­gy­ny aç­dy­lar. Mol­do­wa Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Igor Do­don hem-de Ga­gau­zi­ýa­nyň Baş­tutany Iri­na Wlah Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­tine Çiş­mi­ki­oý oba­sy­na ýa­pan ser­pa­ýy üçin çuň­ňur ho­şal­lyk söz­le­ri­ni be­ýan et­diler.
Ha­ta­ryn­da res­mi adam­lar, dür­li ýurt­la­ryň dip­lo­mat­la­ry, žur­na­list­ler we ýer­li ýa­şaý­jy­lar bo­lan da­ba­ra gat­na­şy­jy­lar mek­de­be çen­li tä­ze ça­ga­lar eda­ra­syn­da dö­re­di­len şert­ler bi­len ta­nyş­dy­lar.
Çiş­mi­ki­oý oba­syn­da ge­çi­ri­len dabarada “Dost­lu­gyň” kör­pe eýe­le­ri­ne we ola­ryň ter­bi­ýe­çi­le­ri­ne hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyn­dan sow­gat­lar gow­şu­ry­lan ajaýyp pursatlaryň üs­tü­ni Ga­gau­zi­ýa­nyň we Türk­me­nis­ta­nyň ar­tist­le­ri­niň we tans to­par­la­ry­nyň kon­ser­ti ýe­tir­di. Şeýle hem oba­nyň mer­ke­zin­de gu­ra­lan da­ba­ra­da sa­da­ka ber­lip, on­da myh­man­la­ra aja­ýyp türk­men pa­la­wy we beý­le­ki mil­li ta­gam­lar hö­dür edil­di.