Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li fut­bol çem­pio­na­tyn­da 7-nji tap­gyr­da myh­man­çy­lyk­da­ky to­par­la­ryň 3-si ýe­ňiş ga­zan­dy. 2 du­şu­şyk deň­lik­de ta­mam­lan­dy. Der­we­ze­ler­e je­mi 18 gol giriziildi. Soň­ky çem­pi­on “Al­tyn asyr” myh­man­çy­lyk­da Ma­ry­nyň “Mer­wi” bi­len du­şuş­dy. Sü­leý­man Mu­ha­do­wyň 2 ge­zek (37, 54) ta­pa­wut­la­nan oý­nun­da myh­man­lar 3–1 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. Du­şu­şy­gyň beý­le­ki gol­la­ry­ny “Merw­den” Söh­bet Al­la­nu­row (81), paý­tagt­ly­lar­dan bol­sa Ak­my­rat Ju­ma­na­za­row (52) der­we­zä gi­riz­di. “Al­tyn asyr” to­pa­ry gal­dy­ry­lan du­şu­şyk­da-da ýe­ňiş ga­zan­ma­gy ba­şar­dy. 1-nji tap­gyr­dan ga­lan bu oýun­da olar “Kö­pet­dag” to­pa­ryn­dan 4–1 ha­sa­byn­da üs­tün çyk­dy. 4-nji oý­nun­da-da ýe­ňiş ga­za­nan “Al­tyn asy­ryň” gol­la­ryny Ak­my­rat Ju­ma­na­za­row, Sü­leý­man Mu­ha­dow, Za­far Ba­ba­ja­now hem-de Al­ty­my­rat An­na­dur­dy­ýew der­we­zä sal­dy. 7-nji tap­gy­ryň çäk­le­rin­de Ma­ry­nyň “Ener­ge­tik” to­pa­ry myh­man­çy­lyk­da “Tu­ra­ny” 4–1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Du­şu­şyk­da ýer eýe­le­rin­den Ino­ýat Re­je­pow, myh­man­lar­dan Rah­met Şer­me­tow, El­zar Kur­ba­now, An­na­gel­di We­li­ýew (p) we Ser­da­ra­ly Ata­ýew ta­pa­wut­lan­dy. Edil şo­nuň ýa­ly ne­ti­je­le­nen baş­ga bir du­şu­şyk­da-da “Kö­pet­dag” to­pa­ry “Şa­ga­dam­dan” myh­man­çy­lyk­da 4–1 ha­sa­byn­da üs­tün çyk­dy. Myh­man­la­ra ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ry Ke­rim Ho­ja­ber­di­ýew (2), Se­ra­zud­din Ju­ma­ni­ýa­zow hem-de Öwez­baý Mu­ham­met­ber­di­ýew der­we­zä gi­riz­di. “Ahal” bi­len “Aş­ga­ba­dyň” (Pa­ra­hat Ju­ma­na­za­row ö.d. — Di­dar Dur­dy­ýew) hem-de “Ýe­di­gen” bi­len “Bal­ka­nyň” (Nur­ýag­dy Mu­ham­me­dow — Da­ýanç Oraz­gu­ly­ýew) ara­syn­da­ky oýun­lar 1–1 ha­sa­byn­da deň­lik­de gu­tar­dy.
Oý­na­lan 7-nji tap­gyr­dan soň, 5 ýe­ňiş ga­za­nan “Ener­ge­tik” sa­naw­da 1-nji ha­tar­da bar­ýar. 13 utuk top­lan “Ahal” 2-nji bas­gan­ça­ga düş­di. Oý­nan 4 oý­nu­nda-da ýe­ňen “Al­tyn asyr” 12 utuk bi­len 3-nji ýe­ri eýe­le­ýär.

7-nji tap­gy­ryň ne­ti­je­le­ri: “Ahal”–“Aş­ga­bat”: 1–1, “Tu­ran”–“Ener­ge­tik”: 1–4, “Şa­ga­dam”–“Kö­pet­dag”: 1–4, “Ýe­di­gen”–“Bal­kan”: 1–1, “Merw”–“Al­tyn asyr”: 1–3, “Al­tyn asyr”–“Kö­pet­dag”: 4–1 (gal­dy­ry­lan oýun).