Ylym we Tehnologiýa

Trillion dollarlyk ilkinji korporasiýa bolar

Go­laý­da “Micro­soft” kom­pa­ni­ýa­sy 26,2 mil­liard dol­lar tö­läp, “Lin­ke­dIn” şe­re­ke­ti­ni sa­tyn al­dy....

Her ýylyň başynda awtoulagyň watany hasaplanýan ABŞ-nyň Detroit şäherinde bu ugra...

2017-nji ýylda kosmosda nämeler bolar?!

Kosmosda üstümizdäki ýylda köp täzeligiň bolmagyna garaşylýar. Olaryň arasynda älem giňişligi...

Gün energiýasynda işleýän täze uçar

Ag­ra­my 450 ki­log­ra­ma deň bo­lan ýe­ňil “So­larSt­ra­tos” diý­lip at­lan­dy­ry­lan uçar Gün...

Gap­jy­gyň  ýerini  tu­tar

“App­le”-iň mo­bil tö­leg hyz­ma­ty “App­le Pay” 2014-nji ýyl­da ula­ny­şa hö­dür­le­nen­de, onuň...

2016-njy ýylyň iň gowy oýlap tapyşlary

Her ýylyň ahyrynda dürli ugurlarda ýylyň jemi jemlenýär hem-de edilen işlere...

Trak­tor­lar hem elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len iş­lär

Sü­rü­ji­siz trak­tor­la­ry iş­läp taý­ýar­la­mak üçin bir­nä­çe ýyl­dan bä­ri ala­da edil­ýän hem...

ýo­ka­ry  tiz­lik­li  elekt­ro­kar

Hy­ta­ýyň elekt­ro­kar önüm­çi­li­gi bi­len meş­gul­lan­ýan “NextEV” şe­re­ke­ti dün­ýä­niň iň ýo­ka­ry tiz­lik­li...

Ener­gi­ýa ön­dür­ýän pen­ji­re

Me­ri­land uni­wer­si­te­ti­niň hü­när­men­le­ri elekt­rik ener­gi­ýa­sy­ny ön­dür­ýän pen­ji­rä­ni iş­läp düz­dü­ler. Ada­ty aý­na­nyň...

Smart­fon­la­ryň sa­ny kö­pel­ýär

“Ericsson” kom­pa­ni­ýa­sy dün­ýä­de te­le­fon ula­ny­jy­la­ryň sa­ny ba­ra­da tä­ze mag­lu­mat taý­ýar­la­dy. Şu...