99 ýaş­ly awst­ra­li­ýa­ly ýü­zü­ji öz ýaş de­re­je­sin­de 50 metr ara­ly­ga er­kin ýüz­mek bo­ýun­ça bäs­le­şik­de dün­ýä re­kor­dy­ny goý­dy. Bu ba­ra­da BBC te­le­ýaý­ly­my ha­bar ber­di. Jorj Ko­ro­nes bu ara­ly­gy 56,12 se­kunt­da geç­me­gi ba­şar­dy. Kwins­lend şta­tyn­da ge­çi­ri­len bäs­le­şik­de ol 100-104 ýaş­ly ýü­zü­ji­le­riň ha­ta­ryn­da ýa­ry­şa gat­naş­dy. Ko­ro­nes ap­rel aýyn­da 100 ýa­şa­ýar.
Bu ugur­da­ky re­kord 2014-nji ýyl­da goý­lup­dy. Şon­da bri­ta­ni­ýa­ly Jon Har­ri­son bu ara­ly­gy 1 mi­nut 31 se­kunt­da geç­me­gi ba­şa-­­
ryp­dy. Bu ge­zek­ki bäs­le­şik­de Jorj Ko­ro­ne­siň di­ňe ýe­ke
özi ýüz­di. 50 metr ara­ly­ga ýü­züş di­ňe onuň üçin ýö­ri­te
gu­ral­dy we oňa dün­ýä re­kor­dy­ny tä­ze­le­mä­ge müm-
kin­çi­lik be­ril­di. — Biz ta­ry­hy wa­ka­nyň şa­ýa­dy
bol­duk – di­ýip, “Aust­ra­li­an Dolp­hins”
to­pa­ry­nyň tür­gen­le­ri
gür­rüň ber­ýärler.