Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň žur­na­list­le­ri­niň dö­re­di­ji­lik bi­le­le­şi­gi žur­na­lis­ti­ka ug­run­dan be­ril­ýän “Al­tyn ga­lam” mil­li baý­ra­gy­nyň 13-nji bäs­le­şi­gi­ni yg­lan et­di di­ýip, Öz­be­gis­ta­nyň da­şa­ry sy­ýa­sat eda­ra­sy­nyň met­bu­gat gul­lu­gy ha­bar ber­ýär. Şu ýyl­ky bäsleşige “Da­şa­ry ýurt­ly žur­na­list­le­ri­ň Öz­be­gis­tan ba­ra­da­ky iň go­wy işi” üçin hö­wes­len­di­ri­ji sy­la­gy ikin­ji ge­zek go­şul­ýar. Oňa Öz­be­gis­tan­da bel­li­ge al­nyp, alyn­man­ly­gy­na ga­ra­maz­dan, äh­li da­şa­ry ýurt­ly žur­na­list­ler gat­na­şyp bil­ýär­ler. Bäs­le­şi­giň jem­le­ri 3-nji maý­da jem­len­ýär. Ge­çen ýyl “Da­şa­ry ýurt­ly žur­na­list­le­riň Öz­be­gis­tan ba­ra­da­ky iň go­wy işi üçin” no­mi­na­si­ýa­da “Sin­hua” ha­bar­lar agent­li­gi­niň ha­bar­çy­sy Şa Da­ti ýe­ňi­ji diý­lip yg­lan edi­lip­di.