Da­şa­ry ýurt­ly so­sio­log­la­ryň ge­çi­ren bar­lag­la­ry­na gö­rä, haý­sy ýur­duň ra­ýat­la­ry­nyň has köp uk­la­ýan­dy­gy anyk­lan­dy. “1843” at­ly yl­my žur­na­lyň mä­lim et­me­gi­ne gö­rä, uky­nyň do­wam­ly­ly­gy­nyň dur­muş de­re­je­si­ne bag­ly­dy­gy aý­dyl­ýar. Bar­lag iş­le­ri döw­rün­de “Sleep Cycle” prog­ram­ma­syn­dan peý­da­la­nyl­dy. Ol adam­la­ryň oýa we uku­da wagt­da­ky iş­jeň­li­gi­ni yzar­la­ýar. Prog­ram­ma­nyň müm­kin­çi­lik­le­rin­den 1 mil­li­on­dan gow­rak adam peý­da­lan­ýar. Şo­nuň ne­ti­je­sin­de, dün­ýä­de iň köp ýat­ýan Tä­ze Ze­lan­di­ýa­nyň ra­ýat­la­ry bol­dy. Ola­ryň gör­ke­zi­ji­si bir gün­de 7 sa­gat 40 mi­nu­ta ba­ra­bar.  Gol­lan­di­ýa­nyň, Finl­ýan­di­ýa­nyň, Awst­ra­li­ýa­nyň we Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň ra­ýat­la­ry hem uky­nyň do­wam­ly­ly­gy bo­ýun­ça il­kin­ji bäş­li­ge gir­di. Olar bir gün­de 7,3 sa­gat uk­la­ýar­lar. Rus ra­ýat­la­ry ýew­ro­pa­ly goň­şu­la­ry­na ga­ra­nyň­da, bir­ne­me az ýa­typ, ola­ryň gör­ke­zi­ji­si bir gün­de 7 sa­gat 10 mi­nu­ta deň­dir. 6,5 sa­gat­dan az uk­la­ýan ýurt­lar Ýa­po­ni­ýa, Gü­nor­ta Ko­re­ýa we Sa­ud Ara­bys­ta­ny­dyr. Umu­man, Ýer şa­ry­nyň ýa­şaý­jy­la­ry or­ta­ça, 7 sa­gat 12 mi­nut uklaýar. Bar­lag­çy­la­ryň der­ňe­wi­ne gö­rä, er­kek­ler aýal­la­ra ga­ra­nyň­da, 20 mi­nut az uk­la­ýar.