Äh­li jan­dar­lar dem-dynç al­ma­ga ze­rur­lyk duý­ýar. Ýu­ka ga­nat­ly ýa-da ga­nat­syz ga­ryn­ja­lar işeň­ňir­li­gi bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. Ola­ry gi­je­si­ne hem he­re­ket edip ýör­kä gör­mek bol­ýar. Eý­sem, olar ha­çan uk­la­ýarlar­ka?! Ga­ryn­ja­lar et­me­li iş­le­ri­ni öz ara­la­ryn­da bö­lüş­ýär­ler. Ýag­ny her­si­niň öz we­zi­pe bor­jy bo­lup, ony bir­kem­siz ber­jaý ed­ýär. Gö­zleri­niň ga­bak­la­ry bol­man­soň, ola­ryň uk­la­ýan­dy­gy­ny aňyp bol­ma­ýar. Ýa­dan ma­ha­ly ga­ryn­ja­lar uk­la­mak üçin ses­siz we howp­suz ýe­re – hin­le­ri­ne gir­ýär­ler we az wagt­lyk dynç al­ýar­lar. Uk­lan wagt­la­ry ola­ryň et­me­li iş­le­ri­ni beý­le­ki ga­ryn­ja­lar ýe­ri­ne ýe­tir­ýär. Adat­ça, ga­ryn­ja­lar gi­je­si­ne köpräk iş­le­ýär gün­di­zi­ne dynç al­ýar. Kä­ha­latda­ agaç­lar­da­ky de­şi­jek­ler­de we beý­le­ki ýer­ler­de hem ýat­ýar­lar. Ola­ryň uk­la­ma­ga bar­ýan­dy­gy­ny bil­mek kyn däl. Eger ola­ryň he­re­ke­ti ýu­waş­lap, ha­ýal ýö­re­ýän bol­sa­lar, diý­mek olar ýa­daw we uk­la­mak üçin amat­ly ýer göz­le­ýär­ler.
Şeý­le-de ga­ryn­ja­lar gyş uku­sy­na hem gidýärler. Ola­ryň kä­bir gör­nüş­le­ri güýz pas­lyn­da has köp iý­mit­le­nip, gyş­da uk­la­ýan bol­sa, kä­bir­le­ri gy­şy­na ozal ýyg­nap go­ýan iý­mit­le­ri­ni iýip ge­çir­ýär­ler. Olar ho­wa­nyň ýy­ly­ly­gy 10 de­re­je­den pe­se dü­şe­nin­de, hin­le­ri­ne ýa-da agaç ga­byk­la­ry­nyň aşa­gy­na gir­ýär­ler. Ola­ryň hin­le­ri öz­le­ri­niň ýa­şa­mak­la­ry üçin ýe­ter­lik de­re­je­de ýy­ly bol­ýar. Adat­ça, ga­ryn­ja­lar no­ýabr­da hin­le­ri­ne gi­rip, ap­rel-maý aý­la­ryn­da gaý­ta­dan ýer ýü­zü­ne çy­kyp baş­la­ýar­lar. Olaryň käbir görnüşi amatly şertler bolan ýerlerde gyşyna hem uklamaýarlar.