Howanyň maý­la­ma­gy bi­len wag­ty­my­zy da­şar­da has köp ge­çir­mek is­le­ýä­ris. Aras­sa ho­wa­dan dem al­mak, ge­ze­lenç et­mek bi­ziň iş­de we okuw­da üs­tün­lik ga­zan­ma­gy­myz üçin örän wa­jyp. Da­şar­da­ky güý­men­je­le­riň bi­ri hem we­lo­si­ped sür­mek­dir. Gat­naw se­riş­de­si bol­mak­dan baş­ga-da, bir­nä­çe mak­sat­lar üçin ula­nyl­ýan ula­gyň örän köp gör­nü­şi bar. El­bet­de, ki­çi ça­ga­la­ra, ýet­gin­jek­le­re, gyz­la­ra ni­ýet­le­nen we­lo­si­ped­ler hem bar. Bi­ler­men­ler we­lo­si­ped sür­me­giň sport bi­len meş­gul­lan­mak­dy­gy­ny aý­dyp, onuň peý­da­sy­nyň ulu­dy­gy­na ün­si çek­ýär­ler. Bu ugur­da hä­zi­re çen­li ýüz­ler­çe yl­my-bar­lag­lar ge­çi­ril­di. Şeý­le bar­lag­la­ryň bi­ri­ni go­laý­da ka­na­da­ly dok­tor An­na Ma­ri­ýa Zaýd­lik ama­la aşy­ryp­dyr. Onuň bel­le­me­gi­ne gö­rä, ösüp bar­ýan ýaş ne­sil has köp he­re­ket et­mä­ge ze­rur­lyk duý­ýar. We­lo­si­ped sür­me­giň ýü­ze çyk­ýan me­se­le­ler­den üs­tün­lik­li baş alyp çyk­ma­ga ýar­dam ed­ýän­di­gi, ýag­ny ça­ga­nyň ugur­ta­py­jy­ly­gy­ny art­dyr­ýan­dy­gy aý­dyl­ýar. Zaýd­lik bu ýaş­da ýü­ze çy­kan ow­nuk-uşak me­se­le­le­riň gel­jek­de has uly tej­ri­be ga­zan­ma­ga ýar­dam et­jek­di­gi­ne ün­si çek­ýär. Onuň aýt­ma­gy­na gö­rä, ýa­şa­ýan oba­syn­da ýa-da şä­her­çe­sin­de we­lo­si­ped­li ge­ze­lenç ed­ýän ça­ga­lar ýa­şa­ýan ýe­ri ba­ra­da has köp zat öw­ren­ýär­ler. Şeý­le­lik­de, ýaş­lar nä­me­le­riň howp dö­re­dip bil­jek­di­gi­ni öw­ren­ýär­ler. Wag­ty­nyň köp bö­le­gi­ni öý­de te­le­wi­zo­ryň, komp­ýu­te­riň ba­şyn­da ge­çir­ýän ça­ga­lar gel­jek­de hem tö­wek­gel­çi­lik­den ga­ça dur­ýar­lar.
Da­ni­ýa­da ge­çi­ri­len bar­lag oku­wa baş­la­ma­zyň öň­ýa­ny maşk ed­ýän ça­ga­la­ryň sapaga has hö­we­sek bol­ýan­dy­gy­ny ýü­ze çy­kar­dy. Mek­de­be go­laý ýa­şa­ýan okuw­çy­la­ryň ýö­räp ýa-da we­lo­si­ped­li bar­ýan­la­ryň ulag se­riş­de­le­ri bi­len gel­ýän­ler­den ök­de çy­kan­dy­gy anyk­lan­dy.
Dok­tor Zaýd­lik ça­ga­la­ryň gün­de azyn­dan bir sa­gat maşk et­me­li­di­gi­ni, ýö­re­me­giň hem-de we­lo­si­ped sür­me­giň hem maşk et­mä­ge de­giş­li­di­gi­ni aýd­ýar. Ol sport bi­len meş­gul­lan­ma­gyň di­ňe bir be­den taý­dan däl, ru­hy taý­dan hem kä­mil bol­ma­ga ýar­dam ed­ýän­di­gi­ni bel­le­ýär. We­lo­si­ped ça­ga­nyň özü­ne yna­my­ny hem art­dyr­ýar.