ba se­na­gat top­lu­my mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň örän mö­hüm pu­da­gy bo­lup, oňa hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­ra­pyn­dan ka­bul edi­len da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň ýe­ri­ni tut­ýan önüm­çi­li­gi ýo­la goý­mak we eks­por­ta ibe­ril­ýän önüm­le­riň möç­ber­le­ri­ni art­dyr­mak bo­ýun­ça döw­let mak­sat­na­ma­la­ryn­da aý­ra­tyn orun de­giş­li­dir. Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de daý­han­lar üçin äh­li şert­le­riň dö­re­dil­me­gi, ola­ryň çek­ýän asyl­ly zäh­met­le­ri­ne ýo­ka­ry ba­ha be­ril­me­gi we ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň ag­ro­se­na­gat top­lu­my­nyň pu­dak­la­ry­nyň kä­mil­leş­di­ril­me­gi ýur­du­my­zyň oba ho­ja­lyk pu­da­gyn­da be­ýik sep­git­le­re ýe­til­me­gin­de güýç­li iter­gi ber­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­ra­pyn­dan kes­git­leni­len il­kin­ji no­bat­da­ky we­zi­pe­le­riň ha­ta­ryn­da oba ho­ja­ly­gy­nyň ne­ti­je­li­li­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­mak, önüm­çi­lik, guş­çu­lyk, maldar­çy­ly­gyň et we süýt önüm­çi­li­gi­ni, oba ho­ja­lyk ul­ga­my­nyň azyk we beý­le­ki pu­dak­la­ry­ny dep­gin­li ös­dür­mek ýa­ly wezi­pe­ler öň­de go­ýul­dy. Şo­nuň ne­ti­je­sin­de oba se­na­gat top­lu­myn­da döw­le­ti­mi­ziň azyk howp­suz­ly­gy­ny pug­ta­lan­dyr­maga, mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň eks­port kuw­wa­ty­ny art­dyr­ma­ga, ila­tyň azyk ha­ryt­la­ry­na hem-de se­na­ga­tyň çig ma­la bo­lan is­le­gi­ni ka­na­gat­lan­dyr­ma­ga, se­bit­le­ri hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­dür­mä­ge gö­nük­di­ri­lip ama­la aşy­ryl­ýan öz­gert­me­le­re tä­ze dep­gin be­ril­di. Oba ho­ja­ly­gy­nyň do­lan­dy­ry­ly­şy­ny hem-de dü­züm­le­ýin öz­ger­dil­me­gi­ni kä­mil­leş­dir­mek, ýer we suw seriş­de­le­ri­ni oý­la­ny­şyk­ly peý­da­lan­mak, daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak mak­sa­dy bi­len anyk çä­re­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär.
Oba se­na­gat top­lu­my­na iri ma­ýa se­riş­de­le­ri goý­be­ril­ýär, mu­nuň özi ýur­du­my­zyň se­bit­le­ri­ni se­na­gat taý­dan ok­gun­ly ös­dür­mä­ge, ýur­du­myz­da azyk bol­çu­ly­gy­ny üp­jün et­mä­ge we tu­tuş­ly­gy­na döw­le­ti­mi­ziň yk­dy­sa­dy aba­dan­çy­ly­gy­na, ila­tyň dur­muş de­re­je­si­niň ýo­kar­lan­ma­gy­na ýar­dam eder. Oba ho­ja­lyk pu­da­gy­ny ýo­ka­ry gir­de­ji­li ul­ga­ma öwür­mek mö­hümdir. Bu mak­sat­lar üçin oba se­na­gat top­lu­my­nyň kö­pu­gur­ly müm­kin­çi­lik­le­ri­ni he­re­ke­te ge­tir­mek­de tä­ze, ne­ti­je­li usul­la­ry peý­da­lan­mak, yl­myň we teh­ni­ka­nyň öň­de­ba­ry­jy ga­za­nan­la­ry­ny, iň go­wy dün­ýä tej­ri­be­si­ni giň­den or­naş­dyr­mak ze­rur bo­lup dur­ýar.
Hä­zir­ki wagt­da ýur­du­my­zyň äh­li we­la­ýat­la­ryn­da tarp ýer­ler öz­leş­di­ril­ýär. Bug­daý we pag­ta bi­len bir ha­tar­da ýe­ral­ma, şu­gun­dyr, şa­ly, mek­ge­jö­wen, mäş, no­hut, kün­ji, ar­pa, da­ry, beý­le­ki gök önümler we dä­ne ekin­le­ri, şeý­le hem ga­wun we gar­pyz ýe­tiş­dir­mek üçin ýer­ler bö­lü­nip be­ril­ýär, tä­ze bag­lyk­la­ryň we üzüm­çi­li­giň düý­bi tu­tul­ýar. Bu­la­ryň äh­li­si oba hoja­ly­gy­ny teh­ni­ki taý­dan en­jam­laş­dyr­ma­gyň de­re­je­si­ni yzy­gi­der­li ýo­kar­lan­dyr­ma­gy ta­lap ed­ýär we ag­ro­se­na­gat top­lu­my­na ge­rek bo­lan döw­re­bap trak­tor­lar, kom­baýn­lar we beý­le­ki oba ho­ja­lyk teh­ni­ka­la­ry ýur­du­my­zyň her bir se­bi­ti­niň top­rak ho­wa şert­le­rin­de des­lap­ky sy­nag­la­ry ge­çir­mek bi­len sa­tyn alyn­ýar.
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz oba­lar­da, et­rap­lar­da, tä­ze yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­la­ry or­naş­dyr­mak iş­le­ri­ni iş­jeň­leş­di­ril­me­giň mö­hüm­li­gi­ni aý­ra­tyn bel­le­ýär. Il­kin­ji no­bat­da­ky ama­la aşy­ryl­ma­ly me­se­le daý­han­la­ra we te­le­ke­çi­le­re ýer­le­ri uzak möh­let­le­ýin kä­ren­de­si­ne ber­mekdir. “Bu usu­ly ag­ro­se­na­gat top­lu­my­nyň äh­li pu­dak­la­ryn­da tej­ri­bä or­naş­dyr­mak ge­rek. Oba ho­ja­lyk önüm­le­ri­ni gaý­ta­dan iş­le­ýän ki­çi kär­ha­na­la­ry, süýt önüm­çi­lik­le­ri­ni, mal­dar­çy­ly­gy ös­dür­mek­de ba­şar­jaň we te­le­ke­çi­li­ge ukyp­ly adam­la­ry gol­da­ma­ly. Bu iş­ler bi­len meş­gul­lan­ýan­la­ra döw­let ta­ra­pyn­dan ýe­ňil­lik­li karz­lar be­ril­ýär. Oba ho­ja­ly­gy­ny öz­ger­dip gur­mak­da döw­le­te da­hyl­ly bol­ma­dyk bö­le­giň or­ny ulu­dyr” di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bel­le­ýär.
Hä­zir­ki wagt­da ýur­du­my­zyň oba se­na­gat top­lu­my hil taý­dan tä­ze sep­git­le­re çyk­ýar. Mu­nuň özi Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de mil­li Li­de­ri­mi­ziň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­tin­de ama­la aşy­ryl­ýan giň möç­ber­li öz­gert­me­le­riň aý­dyň ne­ti­je­si­dir.

Ba­tyr Ama­now,
S.A.Ny­ýa­zow adyn­da­ky TOHU-nyň mu­gal­ly­my.