Ger­ma­ni­ýa­nyň paý­tag­ty­nyň mer­ke­zin­de, meş­hur Mu­zeý ada­syn­da ýer­leş­ýän Tä­ze mu­zeý­de “Mar­gia­na – Türk­me­nis­ta­nyň çäk­le­rin­dä­ki bü­rünç asy­ry­nyň şa­ly­gy” at­ly ser­gi öz işi­ne baş­la­dy. Ser­gi­de ýur­du­my­zyň mu­zeý­le­rin­den ge­ti­ri­len gym­mat­lyk­lar da­şa­ry ýurt­lar­da il­kin­ji ge­zek gör­ke­zil­ýär.
Ýur­du­myz­da “Türk­me­nis­tan – Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi” şy­ga­ry as­tyn­da geç­ýän ýyl­da gu­ra­lan bu ser­gi aý­ra­tyn äh­mi­ýe­te eýe­dir, çün­ki ol köp san­ly da­şa­ry ýurt­ly muş­dak­la­ra ta­ry­hyň ga­dy­my dö­wür­le­ri­ne şa­ýat­lyk ed­ýän gym­mat­lyk­lar bi­len ta­nyş­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýär. Şol dö­wür­ler­de Gün­do­ga­ryň aý­ry-aý­ry pa­ty­şa­lyk­la­ry­nyň ara­syn­da hal­ka­ra gat­na­şyk­lar ýo­la goý­lup baş­lap­dyr.
Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let me­de­ni­ýet mer­ke­zi­niň Döw­let mu­ze­ýi­niň, Şe­kil­len­di­riş sun­ga­ty mu­ze­ýi­niň hem-de Ma­ry­nyň ta­ry­hy-ül­kä­ni öw­re­niş mu­ze­ýi­niň ar­heo­lo­gik gym­mat­lyk­la­ry dün­ýä si­wi­li­za­si­ýa­sy­nyň iň ga­dy­my ojak­la­ry­nyň bi­rin­de sun­ga­tyň ösen de­re­je­si bi­len ta­nyş­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýär.
Ser­gi 15-nji okt­ýab­ra çen­li do­wam eder hem-de Ber­lin­den soň, ne­mes şä­her­le­ri­niň iki­sin­de gu­ra­lar. Dört aýyň do­wa­myn­da ser­gä Gam­bur­gyň Ar­heo­lo­gi­ýa mu­ze­ýin­de, soň­ra bol­sa, 2019-njy ýy­lyň iýun aýy­na çen­li Man­geým şä­he­ri­niň Raýs-En­gel­horn Mu­zeý­ler top­lu­myn­da to­ma­şa edip bo­lar. Ýö­ri­te şu wa­ka my­na­sy­bet­li alym­lar hem-de ta­ry­hyň muş­dak­la­ry­nyň giň köp­çü­li­gi üçin ni­ýet­le­nen ka­ta­log ne­şir edil­di. Ser­gä gel­ýän­ler göz­den ge­çi­ri­liş­de öz aja­ýyp me­de­ni­ýe­ti­niň be­ýik­li­gi­ni dün­ýä äş­gär ed­ýän ga­dy­my türk­men pa­ty­şa­ly­gy­nyň ha­ky­ky gym­mat­lyk­la­ry­ny gö­rüp bi­ler­ler.