Ma­li­ýe, söw­da, geo­sy­ýa­sat ugur­lar­da ýü­ze çyk­ýan ýag­daý­lar dün­ýä yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň ösü­şin­de kä­bir me­se­le­le­re se­bäp bol­ýar. Bu ba­ra­da Hal­ka­ra wal­ýu­ta-ma­li­ýe ge­ňe­şin­de ge­çi­ri­len mas­la­ha­tyň ne­ti­je­le­ri bo­ýun­ça ne­şir edi­len be­ýa­nat­da mä­lim edil­ýär. Ge­ňe­şiň ag­za­la­ry­nyň bel­le­me­gi­ne gö­rä, dün­ýä yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň ösüş dep­gin­le­ri bar­ha ýo­kar­lan­ýar we bu ýag­daý ýurt­la­ryň kö­pü­si­ni öz içi­ne al­ýar. Bu bol­sa, ma­ýa goý­ma­gyň we söw­da­nyň muk­da­ry­nyň art­ma­gy­nyň ne­ti­je­sin­de müm­kin bol­ýar.
Hä­zir­ki wagt­da yk­dy­sa­dy ösü­şiň dür­li me­se­le­le­ri­ne ga­ra­maz­dan, öňü­miz­dä­ki bir­nä­çe çär­ýe­giň do­wa­myn­da dün­ýä yk­dy­sa­dy­ýe­ti öz ösü­şi­ni do­wam et­di­rer. Hal­ka­ra wal­ýu­ta-ma­li­ýe ge­ňe­şi Hal­ka­ra Wal­ýu­ta Gaz­na­sy­nyň ýo­ka­ry ýol­baş­çy­lyk or­ga­ny­nyň do­lan­dy­ry­jy ge­ňe­şi­niň mas­la­hat be­ri­ji dü­zü­mi bo­lup, ol ýyl­da iki ge­zek mas­la­hat ge­çir­ýär. Gaz­na­nyň 24 mü­dir­li­gi bar. In­di­ki mas­la­hat şu ýy­lyň 13-nji okt­ýab­ryn­da In­do­ne­zi­ýa­da ge­çi­ri­ler.