Awst­ra­li­ýa­ly bi­ler­men­ler spor­tuň in­tel­lek­tu­al gör­nüş­le­ri­niň adam öm­rü­niň do­wam­ly­ly­gy­na nä­hi­li tä­sir ed­ýän­di­gi­ni aý­dyň­laş­dyr­ma­gy ýü­re­gi­ne dü­wdü­ler. Bar­lag­lar ga­ra­şyl­ma­dyk ne­ti­jä­ni ber­di. Alym­lar eý­ýäm, köp­den bä­ri çyl­şy­rym­ly sport şi­kes­le­ri ýa­ly ha­lat­lar­dan daş­ga­ry, tür­gen­le­riň ada­ty adam­la­ra ga­ra­nyň­da, uzak ýa­şa­ýan­dy­gy­ny öňe sü­r­ýär­di­ler. Sid­neý uni­wer­si­te­ti­niň iş­gär­le­ri 16 müň küşt­çü­niň ter­ji­me­ha­ly­ny okap, olar beý­le­ki adam­lar­dan 7 ýyl köp ýa­şa­ýar­lar di­ýen ne­ti­jä gel­di­ler.
Bi­ler­men­le­riň pi­ki­ri­ne gö­rä, küşt­çü­le­riň uzak ýa­şa­ma­gy­nyň sy­ry, ola­ryň saý­lan hü­nä­ri­ne bag­ly däl hem bo­lup bi­ler. Ýö­ne alym­lar de­lil­le­ri in­kär edip bol­maz di­ýýär­ler. Mun­dan beý­läk bi­ler­men­ler “akyl üçin tür­gen­le­şi­giň” muş­dak­la­ry­nyň uzak ýa­şa­ýan­ly­gy­nyň sy­ry­nyň se­bäp­le­ri­ni anyk­la­ma­gy ni­ýet ed­in­ýär­ler di­ýip, “Plos” saý­tyn­da ha­bar be­ril­ýär.