7-nji maý­da Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň tä­ze­den saý­la­nan Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Pu­ti­niň ka­sam ka­bul ediş­lik da­ba­ra­sy ge­çi­ril­di. Şeý­le­lik­de, Wla­di­mir Pu­tin tä­ze al­ty ýyl­lyk möh­let bi­len döw­let ýol­baş­çy­sy we­zi­pe­si­ne gi­riş­di. Da­ba­ra däp bo­ýun­ça Kreml köş­gün­de ge­çi­ril­di. Bu ýer­de Wla­di­mir Pu­tin mün­be­re çy­kyp, ka­sam ka­bul et­di. Pre­zi­dent ka­sam ka­bul eden­den soň­ra, Kons­ti­tu­si­on ka­zy­ýe­tiň baş­ly­gy Wa­le­riý Zor­kin onuň we­zi­pe­si­ne gi­riş­ýän­di­gi­ni mä­lim et­di. Soň­ra Rus­si­ýa­nyň se­na­sy ýaň­lan­dy. Bu da­ba­ra­da myh­man­lar ozal­ky­lar­dan iki es­se köp bo­lup, oňa bäş müň adam gat­naş­dy.
Da­ba­ra hö­kü­met ag­za­la­ry, se­na­tor­lar, Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň döw­let du­ma­sy­nyň de­pu­tat­la­ry, Kons­ti­tu­si­on ka­zy­ýe­tiň ka­zy­la­ry, dip­lo­ma­tik kor­pu­syň iş­gär­le­ri we hä­ki­mi­ýe­tiň beý­le­ki we­kil­le­ri gat­naş­dy­lar. Rus­si­ýa­da Pre­zi­dent saý­law­la­ry­na ses be­r­lişik 18-nji mart­da ge­çi­ril­di. Şol saý­law­­da Pre­zi­dent Pu­tin ses­le­riň 76,69 gö­te­ri­mi­ne eýe bo­lup, ýe­ňiş ga­zan­dy.
Med­we­dew ýe­ne-de hö­kü­me­te ýol­baş­çy­lyk eder
Rus­si­ýa­nyň döw­let du­ma­sy Dmit­riý Med­we­dewi Rus­si­ýa hö­kü­me­ti­niň baş­lyk­ly­gy­na tassyklady. Ge­çi­ri­len mas­la­hat­dan soň, de­pu­tat­la­ryň kö­pü­si oňa ses ber­di. Umumy mej­lis­den öň, Wla­di­mir Pu­tin ka­nun çy­ka­ry­jy­la­ra Med­we­dewi hökümet başlygy wezipesine hö­dür­läpdi, ses berli­şik­den soň­ra ony we­zi­pä bel­le­mek ba­ra­da­ky ka­ra­ra gol çek­di.