Wo­leý­bol bo­ýun­ça ze­nan­la­ryň ara­syn­da­ky CEV Ýew­ro­pa­nyň Çem­pi­on­lar li­ga­sy ýa­ry­şyn­da Tür­ki­ýä­niň “Wa­kyf­bank” to­pa­ry bas­syr 2-nji ýeň­şi­ni ga­zan­dy. Stam­bul­ly­lar Ru­my­ni­ýa­nyň paý­tag­ty Bu­ha­rest­de oý­na­lan “Fi­nal Fo­ur”-da il­ki Ita­li­ýa­nyň “Imo­ko Wol­leý” to­pa­ryn­dan 3–2 üs­tün çyk­dy. Fi­nal­da-da Ru­my­ni­ýa­nyň “CSM Wo­lei Al­ba Blaj” to­pa­ry­ny 25:17, 25:11, 25:17 ha­sap­lar bi­len ýe­ňip, yz­ly-yzy­na 2-nji, umu­my­lyk­da-da 4-nji ge­zek yk­ly­myň iň uly ku­bo­gy­ny ga­zan­dy (2011, 2013, 2017, 2018). 3-nji ýer ug­run­da­ky oýun­da-da Ita­li­ýa­nyň “Imo­ko Wol­leý” to­pa­ry Tür­ki­ýä­niň “Ga­la­ta­sa­raý” klu­bu­ny 25:17, 25:18, 25:20 ha­sap­la­ry bi­len ýeň­me­gi ba­şar­dy. “Fi­nal Fo­ur”-yň iň gym­mat­ly oýun­çy­sy diý­lip, çem­pi­on to­par­dan Göz­de Kyr­dar Son­syr­ma saý­lan­dy.

GÖ­REŞ

Rus­si­ýa­nyň Da­ges­tan Res­pub­li­ka­syn­da ge­çi­ri­len gö­reş bo­ýun­ça 69-njy Ýew­ro­pa çem­pio­na­tyn­da ýer eýe­le­ri­niň päl­wan­la­ry öňe saý­lan­dy. Olar 12 al­tyn, 7 kü­müş, 4 bü­rünç je­mi 23 me­dal ga­za­nyp, sa­naw­da 1-nji or­ny eýe­le­di­ler. Rus­si­ýa­dan Gad­ži­mu­rad Ra­şi­dow, Ma­go­med Kur­ba­na­li­ýew, Ah­med Gad­ži­ma­go­me­dow, Art­ýom Sur­kow, Ro­man Wla­sow ýa­ly päl­wan­lar er­kin we grek-rim gö­reş­le­ri bo­ýun­ça dür­li ag­ram­lar­da ýe­ňi­ji bol­dy. Me­dal­la­ryň sa­na­wyn­da 2-nji ýe­ri tür­ki­ýe­li (5 al­tyn, 8 bü­rünç), 3-nji or­ny-da azer­baý­jan­ly (4 al­tyn, 5 kü­müş, 9 bü­rünç) päl­wan­lar eýe­le­di­ler. Tür­ki­ýe­li Ta­ha Ak­gül 6-njy ge­zek Ýew­ro­pa­nyň çem­pio­ny bol­ma­gy ba­şar­dy.

MO­TO GP

Mo­to GP bo­ýun­ça möw­sü­miň 4-nji ýa­ry­şy Is­pa­ni­ýa­nyň He­rez şä­he­rin­de ge­çi­ril­di. Ýa­ry­şa 5-nji ha­tar­dan baş­lan is­pa­ni­ýa­ly Mark Mar­kes (“Rep­sol Hon­da”) 25 aý­la­wy 41 mi­nut 39,678 se­kunt­da ta­mam­la­p, şu ýyl­ky 2-nji, kar­ýe­ra­syn­da­ky 37-nji ýeň­şi­ni gazandy. Mar­kes­den 5,2 se­kunt yza ga­lan fran­si­ýa­ly Ýo­han Zor­ko (“Mons­ter Ya­ma­ha”) 2-nji, ita­li­ýa­ly And­rea Ian­no­ne (“Su­zu­ki Ecstar”) 3-nji ýe­ri eýe­le­di. Möwsümiň 5-nji ýa­ryşy 20-nji maý­da Fran­si­ýa­da ge­çi­ri­ler.

Ten­nis

Her ýyl ge­çi­ril­ýän 4 “Uly tu­wul­ga” ten­nis ýa­ryş­la­ry­nyň iň ab­raý­ly­sy ha­sap­lan­ýan “Wimb­le­don” bäs­le­şi­gi­niň baý­rak gaz­na­sy 7,6 gö­te­rim art­dy­ryl­dy. Bu ýyl 2–15-nji iýul ara­ly­gyn­da 132-nji ge­zek ge­çi­ril­jek ýa­ry­şyň umu­my pul baý­ra­gy 34 mil­li­on ster­lin­ge çy­ka­ryl­dy. Ýe­ke­lik­de ýe­ňi­ji bo­lan ten­nis­çi­ler pul baý­ra­gy hök­mün­de 2,25 mil­li­on ster­ling alar­lar. Ge­çen ýyl­ky ýa­ryş­da ýe­ňi­ji­le­re 2,2 mil­li­on ster­ling ber­lip­di.