Gat­naş­ýan 32 ýy­gyn­dy­nyň ara­syn­dan di­ňe Ang­li­ýa­nyň mil­li to­pa­ry­ny düz­ýän oýun­çy­la­ryň äh­li­si öz ýur­du­nyň çem­pio­na­tyn­da oý­na­ýar.  Çer­çe­so­wyň ça­gy­ran 23 oýun­çy­sy­nyň 21-si Rus­si­ýa­nyň klub­la­ryn­da çy­kyş ed­ýär. Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň ýy­gyn­dy­sy­nyň-da 3 oýun­çy­sy le­gio­ner. Se­ne­gal bi­len Şwe­si­ýa­nyň ýy­gyn­dy­la­ry baş­ga ýurt­la­ryň çem­pio­nat­la­ryn­da oý­na­ýan oýun­çy­lar­dan dü­zü­len­dir. Ni­ge­ri­ýa­dyr Is­lan­di­ýa­nyň, Şweý­sa­ri­ýa­nyň hem-de Bel­gi­ýa­nyň ýy­gyn­dy­la­ryn­da 1 oýun­çy­dan ga­la­ny le­gio­ner­ler­dir. Bel­gi­ýa­nyň 23 oýun­çy­sy­nyň 11-si­niň iň­lis klub­la­ryn­da oý­na­ýan­dy­gy­ny hem bel­lä­liň. Gat­naş­ýan oýun­çy­la­ryň 74 gö­te­ri­mi Ýew­ro­pa ýurt­la­ry­nyň çem­pio­nat­la­ryn­da çy­kyş ed­ýän fut­bol­çy­lar­dyr.