Dün­ýä çem­pio­na­tyn­da çy­kyş et­jek 32 ýy­gyn­dy­nyň ara­syn­da­ky iň gym­ma­dy Fran­si­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy­dyr. Hal­ka­ra sport bar­lag-göz­leg mer­ke­zi­niň (CIES) ha­bar ber­me­gi­ne gö­rä, dü­zü­min­dä­ki oýun­çy­la­ryň trans­fer ba­za­ryn­da­ky ba­ha­la­ry esa­syn­da kes­git­le­nen bu sa­na­wyň ba­şy­ny çek­ýän Fran­si­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy­nyň gym­ma­ty 1 mil­liard 410 mil­li­on ýew­ro deň­dir. Ang­li­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy 1 mil­liard 386 mil­li­on bi­len 2-nji, Bra­zi­li­ýa­nyň mil­li to­pa­ry-da 1 mil­liard 269 mil­li­on dol­lar bi­len 3-nji or­ny eýe­le­ýär. Umu­my­lyk­da 32 ýy­gyn­dy­nyň gym­ma­ty 12,6 mil­liard ýew­ro deň­dir.
1. Fran­si­ýa – 1,410 mil­liard €, 2. Ang­li­ýa – 1,386 mil­liard €, 3. Bra­zi­li­ýa – 1,269 mil­liard €, 4. Is­pa­ni­ýa — 965 mil­li­on €, 5. Ar­gen­ti­na – 925 mln. €, 6. Ger­ma­ni­ýa – 895 mln. €, 7. Bel­gi­ýa – 835 mln. €, 8. Por­tu­ga­li­ýa – 656 mln. €, 9. Urug­waý – 529 mln. €, 10. Hor­wa­ti­ýa – 416 mln. €, 11. Da­ni­ýa – 342 mln. €, 12. Se­ne­gal – 320 mln. €, 13. Ser­bi­ýa – 305 mln. €, 14. Pol­şa – 293 mln. €, 15. Ko­lum­bi­ýa – 279 mln. €, 16. Şweý­sa­ri­ýa – 246 mln. €, 17. Mü­sür – 232 mln. €, 18. Ni­ge­ri­ýa – 192 mln. €, 19. Mek­si­ka – 153 mln. €, 20. Şwe­si­ýa – 152 mln. €, 21. Ma­rok­ko – 138 mln. €, 22. Rus­si­ýa – 132 mln. €, 23. Günorta Ko­re­ýa – 123 mln. €, 24. Is­lan­di­ýa – 79 mln. €, 25. Ýa­po­ni­ýa – 61 mln. €, 26. Pe­ru – 59 mln. €, 27. Awst­ra­li­ýa – 58 mln. €, 28. Tu­nis – 58 mln. €, 29. Kos­ta Ri­ka – 49 mln. €, 30. Eý­ran – 40 mln. €, 31. Sa­ud Ara­bys­ta­ny – 21 mln. €, 32. Pa­na­ma – 15 mln. €.