Ame­ri­ka­nyň Mil­li bas­ket­bol li­ga­synda (NBA) çem­pi­on bel­li bol­dy. Ge­çen ýy­lyň fi­na­lyn­da du­şu­şan “Gol­den Steýt War­riors” bi­len “Kliw­lend Ka­wa­li­er­siň” bu ge­zek­ki güýç sy­na­ny­şy­gy 4 oýun­da ta­mam­lan­dy. Soň­ky çem­pi­on fa­wo­rit hök­mün­de baş­lan fi­nal tap­gy­ry­na 4 du­şu­şyk­da gar­şy­da­şyn­dan üs­tün çy­kyp, 6-njy ge­zek NBA-nyň çem­pio­ny bol­dy. 1–2-nji du­şu­şy­gy öz meý­dan­ça­syn­da oý­nan “Gol­den Steýt” to­pa­ry Ste­fen Kör­ri we Ke­win Du­ran­tyň er­jel oýun­la­ry sa­ýa­syn­da, hat­da, 1-nji du­şu­şyk­da LeB­ron Jeým­siň 51 utu­gy­na ga­ra­maz­dan, de­giş­li­lik­de, 124–114 hem-de 122–103 ha­sap­lar bi­len ýe­ňiş ga­zan­dy. 3–4-nji du­şu­şyk­lar “Kliw­len­diň” meý­dan­ça­syn­da oý­na­lyp, 110–102 hem-de 108–85 ha­sap­lar bi­len üs­tün çy­kan “Gol­den Steýt” çem­pi­on­ly­gy­ny go­ra­ma­gy ba­şar­dy. Stiw Ker­riň tä­lim­çi­li­gin­dä­ki “Gol­den Steýt” 1947-nji, 1956-njy, 1975-nji, 2015-nji hem-de 2017-nji ýyl­lar­da-da çem­pi­on bo­lup­dy. Soň­ky 4 ýyl­da 3-nji çem­pi­on­lyk ku­bo­gy­ny ýo­ka­ry gö­te­ren ka­li­for­ni­ýa­ly­lar NBA-da “Los An­je­les Leý­kers”, “Bos­ton Sel­tiks” hem-de “Çi­ka­go Bulls­dan” soň, 4 möw­süm­de 3 ge­zek çem­pi­on­lyk ga­za­nan 4-nji to­par bol­dy. Fi­nal tap­gy­ry­nyň iň gym­mat­ly oýun­çy­sy diý­lip, bu ýyl­da-da Ke­win Du­rant saý­lan­dy. Or­ta­ça 28,7 utuk, 10,7 ri­baund hem-de 7,5 asist gör­ke­zi­ji­le­ri bi­len çy­kyş eden 29 ýaş­ly Du­rant fi­nal tap­gy­ryn­da Ha­kim Ola­ju­wan, Maýkl Jor­don, Şa­kil O’Nil, Ko­be Bra­ýant hem-de LeB­ron Jeýms­den soň, yz­ly-yzy­na 2-nji ge­zek MVP saý­la­nan 6-njy bas­ket­bol­çy bol­dy.