* Edil mun­dan öň­ki çem­pio­nat­lar­da bol­şy ýa­ly, 21-nji Dün­ýä Ku­bo­gy­nyň açy­lyş du­şu­şy­gyn­da-da ýer eýe­le­riniň ýe­ňil­mez­li­gi do­wam etdi (16 ýe­ňiş, 6 deň­lik).
* Russiýa bilen Saud Arabystany mun­dan ozal 1993-nji ýyl­da 1 ge­zek ga­bat­la­şyp­dy. Bu ýol­daş­lyk du­şu­şy­gyn­da Sa­ud Ara­bys­ta­ny 4–2 ýe­ňiş ga­za­nyp­dy.
* Dün­ýä çem­pio­nat­la­ry­nyň ta­ry­hyn­da 2 oýun­çy — Ga­zins­kiý (çem­pio­na­tyň il­kin­ji go­ly) bi­len Çe­ry­şew kar­ýe­ra­la­ry bo­ýun­ça mil­li ýy­gyn­dy­da­ky 1-nji go­lu­ny açy­lyş du­şu­şy­gyn­da ge­çi­ren il­kin­ji fut­bol­çy­lar bol­dy.
* De­nis Çe­ry­şew açy­lyş du­şu­şy­gyn­da oý­na soň­dan gi­rip, ta­pa­wut­la­nan il­kin­ji fut­bol­çy di­ýen ady eýe­le­di.
* Dün­ýä çem­pio­nat­la­ry­nyň ta­ry­hyn­da açy­lyş du­şu­şyk­la­ryn­da­ky 2-nji iň uly ha­sap­ly ýe­ňiş bol­ýar. 1-nji­si 1934-nji ýyl­da ýer eýe­si Ita­li­ýa ABŞ-ny 7–1 ýeňipdi.
* Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň ýy­gyn­dy­sy Dün­ýä çem­pio­nat­la­ryn­da­ky uly ha­sap­ly 2-nji ýeň­li­şi­ni al­dy (Ger­ma­ni­ýa–Sa­ud Ara­bys­ta­ny 8–0, 2002).
* Urug­waý 1970-nji ýyl­dan soň (Ys­ra­ýy­ly 2–0 ýe­ňip­di), il­kin­ji ge­zek çem­pio­nat­da­ky 1-nji oý­nun­da ýe­ňiş ga­zan­dy.
* Eý­ran bi­len Ma­rok­ko­nyň ara­syn­da­ky oý­un­da Azi­ýa­nyň we­ki­li 77-nji mi­nut­da oý­na go­şu­lan Bu­had­du­zyň 90+5-nji mi­nut­da ýal­ňyş­lyk bi­len öz der­we­ze­sin­den ge­çi­ren go­ly esasynda ýe­ňiş ga­zan­dy.
* Eý­ra­nyň ýy­gyn­dy­sy Dün­ýä çem­pio­nat­la­ry­nyň ta­ry­hyn­da 2-nji ge­zek ýe­ňiş ga­za­nyp, olar mun­dan öň di­ňe 1998-nji ýyl­da ABŞ-dan 2–1 üs­tün çy­kyp­dy (3 deň­lik, 8 ýeň­liş).
* Eý­ra­nyň ýy­gyn­dy­sy 1966-njy ýyl­dan bä­ri 2-nji ýa­rym­da der­we­zä ta­rap ýe­ke ta­kyk ur­gy hem ge­çir­män ýe­ňiş ga­za­nan il­kin­ji to­par bol­dy.
* Oýun­da şi­kes alyp meý­dan­ça­dan çy­kan Nor­din Am­ra­ba­tyň or­nu­na ini­si Sof­ýan Am­ra­bat meý­dan­ça gir­di. Şeý­le­lik­de, Dün­ýä Ku­bo­gyn­da il­kin­ji ge­zek iki do­gan or­nu­ny ça­lyş­dy.
* Iki to­pa­ryň mun­dan öň­ki 35 du­şu­şy­gy­nyň di­ňe 1-i Dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň du­şu­şy­gy­dy. On­da-da Is­pa­ni­ýa 1–0 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nyp­dy. Bu ge­zek­ki oýu­n 3–3 ha­sa­byn­da deň­lik­de ta­mam­lan­dy. Iki to­par 14-nji ýo­la deň­me-deň oý­na­dy.
* Ro­nal­do 4 Dün­ýä çem­pio­na­tyn­da ta­pa­wut­la­nan 4-nji fut­bol­çy bo­lup, on­dan öň Pe­le, Uwe Si­ler hem-de Mi­ros­la Klo­se şeý­le ba­şar­nyk gör­ke­zip­di.
* Ro­nal­do bas­syr 8 uly ýa­ryş­da (Ýew­ro­pa hem-de Dün­ýä çem­pio­nat­la­ryn­da (2004-2018-nji ýyl­lar ara­ly­gyn­da) azyn­dan 1 pök­gi ge­çi­ren il­kin­ji fut­bol­çy bol­dy.
* 33 ýaş­ly Ro­nal­do Dün­ýä çem­pio­nat­la­ryn­da het-trik eden iň ýa­şu­ly fut­bol­çy bo­lup, ol gol­lan­di­ýa­ly Rob Pen­senb­rin­kiň re­kor­dy­ny öz ady­na ge­çir­di. Pen­senb­rink 1978-nji ýyl­da 30 ýa­şyn­da­ka Eý­ra­nyň ýy­gyn­dy­syn­dan 3 gol ge­çi­rip­di.
* Is­pa­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy 2006-njy ýyl­dan bä­ri Dün­ýä çem­pio­nat­la­ryn­da 1-nji du­şu­şy­gyn­da ýe­ňiş ga­za­nyp bil­män gel­ýär (2010-njy ýyl­da Şweý­sa­ri­ýa­dan 1–0, 2014-nji ýyl­da-da Gol­lan­di­ýa­dan 5–1 utul­dy).
* Antuan Griz­man­nyň ýe­ri­ne ýe­ti­ren 11 metr­lik je­ri­me ur­gu­sy Wi­deo As­sis­tant Emi­niň (VAR) kö­me­gi bi­len bel­le­nen il­kin­ji pe­nal­ti bol­dy.
* Awst­ra­li­ýa­da Da­ni­el Ar­za­ni, Fran­si­ýa­da-da Ki­li­an Mbap­pe öz mil­li ýy­gyn­dy­la­ry­nyň Dün­ýä çem­pio­nat­la­ryn­da çy­kyş eden iň ýaş oýun­çy­la­ry diý­lip, ha­sa­ba alyn­dy.
* 36 ýyl­dan soň, Dün­ýä Ku­bo­gy­na ýol­lan­ma alan Pe­ru bi­len Da­ni­ýa­nyň ara­syn­da­ky oýun­da ýe­ňiş ga­za­nan to­pa­ry 1 pök­gi kes­git­l­äp, ony-da 59-njy mi­nut­da Da­ni­ýa­nyň hü­jüm­çi­si Ýus­suf Pol­sen öz ady­na ýaz­dyr­dy.
* 1-nji ýa­ry­myň ahy­ryn­da pe­ru­ly Kris­ti­an Kue­wa­ 11 metr­lik je­ri­me ur­gu­sy­ny dürs ýe­ri­ne ýe­ti­rip bil­me­di.
* Da­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy­nyň Gü­nor­ta Ame­ri­ka yk­ly­my­nyň we­kil­le­ri bi­len ge­çi­ren 4-nji du­şu­şy­gyn­da­ky 3-nji ýeň­şi diý­lip ha­sa­ba alyn­dy. Olar di­ňe 1998-nji ýyl­da Bra­zi­li­ýa­dan 3–2 ýeň­lip­di.
* Ar­gen­ti­na–Is­lan­di­ýa du­şu­şy­gy­nyň 64-nji mi­nu­tyn­da Lio­nel Mes­si 11 metr­lik je­ri­me ur­gu­syn­dan dürs peý­da­la­nyp bil­me­di.
* Ar­gen­ti­na 1990-njy ýyl­dan soň, il­kin­ji ge­zek çem­pio­nat­da­ky 1-nji du­şu­şy­gyn­da utuk ýi­tir­di.
* Hor­wa­ti­ýa 20 ýyl­dan soň, çem­pio­na­ta ýe­ňiş bi­len baş­la­dy. Olar mun­dan ozal 1998-nji ýyl­da il­kin­ji ge­zek gat­na­şan ýa­ry­şyn­da 1-nji du­şu­şy­gyn­da ýe­ňiş ga­za­nyp­dy.
* Ni­ge­ri­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy Dün­ýä çem­pio­nat­la­ryn­da bas­syr 2 du­şu­şyk­da öz to­ru­na gol ge­çi­ren to­par bol­dy. Olar 2014-nji ýyl­da 2-nji tap­gyr­da Fran­si­ýa­dan 2–0 utu­lan­da, 2-nji pök­gi­ni oý­nuň ahy­ryn­da Ýo­bo öz der­we­ze­si­ne gi­ri­zip­di.
* Il­kin­ji ge­zek du­şu­şan Kos­ta Ri­ka bi­len Ser­bi­ýa­nyň ara­syn­da­ky oýun­da Ýew­ro­pa yk­ly­my­na we­kil­çi­lik ed­ýän to­par 1–0 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. Go­ly 59-njy mi­nut­da uzak ara­lyk­dan je­ri­me ur­gu­sy bi­len to­pa­ryň ka­pi­ta­ny Alek­san­dar Ko­la­row der­we­zä gi­riz­di.
* Ser­bi­ýa 1998-nji ýyl­dan soň, il­kin­ji ge­zek çem­pio­na­ta ýe­ňiş bi­len baş­la­dy.
* Kos­ta Ri­kanyň ýygyndysy Dün­ýä çem­pio­nat­la­ryn­da 2006-njy ýyl­dan soň, il­kin­ji ge­zek utul­dy. Olar ge­çen­ki ýa­ryş­da 2 ýe­ňiş, 3 deň­lik ne­ti­je gör­ke­zip­di.
* Bra­zi­li­ýa bi­len Şweý­sa­ri­ýa Dün­ýä Ku­bo­gyn­da mun­dan öň 1 ge­zek du­şu­şyp, olam 1950-nji ýyl­da oý­na­lyp­dy (2–2).
* Bra­zi­li­ýa 1978-nji ýyl­dan soň, il­kin­ji ge­zek Dün­ýä çem­pio­na­ty­na ýe­ňiş bi­len baş­lap bil­me­di.
* Wa­lon Beh­ra­mi 4 Dün­ýä çem­pio­na­tyn­da oý­nan il­kin­ji şweý­sar fut­bol­çy­sy bol­dy.
* Mek­si­ka 33 ýyl­dan soň, il­kin­ji, umu­my­lyk­da-da 2-nji ge­zek Ger­ma­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy­ny ýeň­li­şe se­ze­war et­di.
* Ger­ma­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy Dün­ýä çem­pio­nat­la­ryn­da­ky 1-nji du­şu­şy­gyn­da 2-nji ge­zek utul­dy (Ger­ma­ni­ýa 1–2 Al­žir, 1982).
* Yz­ly-yzy­na 3-nji Dü­nýä çem­pio­na­tyn­da-da çem­pi­on to­par­lar ýe­ňiş bi­len baş­lap bil­me­di (Ita­li­ýa 1–1 Pa­rag­waý, 2010; Is­pa­ni­ýa 1–5 Gol­lan­di­ýa, 2014).
* Du­şu­şy­gyň ahyr­ky pur­sat­la­ryn­da meý­dan­ça gi­ren mek­si­ka­ly Ra­fa­el Mar­kes wa­tan­da­şy An­to­nio Kar­ba­hal bi­len ger­ma­ni­ýa­ly Lo­tar Mat­te­us­dan soň, 5 Dün­ýä çem­pio­na­tyn­da çy­kyş eden 3-nji oýun­çy bol­dy.
* Wi­deo Asis­tant Emin ul­ga­my­nyň kö­me­gi bi­len bel­le­nen 11 metr­lik je­ri­me ur­gu­sy­ny dürs ýe­ri­ne ýe­ti­ren And­re­as Grank­wis­tiň go­ly esa­syn­da Gü­nor­ta Ko­re­ýany 1–0 ha­sa­byn­da ýe­ňen Şwe­si­ýa 1958-nji ýyl­dan soň, çem­pio­na­tyň 1-nji du­şu­şy­gyn­da il­kin­ji ge­zek ýe­ňiş ga­zan­dy. Şwed­ler öz­le­rin­de ge­çi­ri­len şol çem­pio­nat­da Mek­si­ka­ny 3–0 ha­sa­byn­da utup, çem­pio­na­ta ýe­ňiş bi­len baş­lap­dy.
* Gü­nor­ta Ko­re­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy 1998-nji ýyl­dan soň, il­kin­ji ge­zek 1-nji du­şu­şy­gyn­da ýeň­li­şe se­ze­war bol­dy. Ko­reý­ler şol çem­pio­nat­da Mek­si­ka­dan 3–1 utu­lyp­dy.
* Mer­ten­siň hem-de Lu­ka­ku­nyň (2) gol­la­ry bi­len çem­pio­na­tyň deb­ýu­tan­ty Pa­na­ma­ny 3–0 ha­sa­byn­da utan Bel­gi­ýa Dün­ýä Ku­bo­gyn­da iň uly ha­sap­ly ýeň­şi­ni gaý­ta­la­dy. Bel­gi­ýa soň­ky sa­par 1970-nji ýyl­da Sal­wa­do­ry şeý­le ha­sap bi­len ýe­ňip­di. Şeý­le-de Bel­gi­ýa ilkinji gezek 1990-njy ýyl­dan soň, 1 du­şu­şyk­da 3 pök­gi gi­riz­di.
* Har­ri Keý­niň 11-nji hem-de 90+1-nji mi­nut­lar­da ge­çi­ren gol­la­ry bi­len Tu­nis­den 2–1 üs­tün çy­kan Ang­li­ýa Dün­ýä çem­pio­nat­la­ryn­da 10 du­şu­şyk­dan soň, 1 oýun­da 2 pök­gi gi­riz­di. Iň­lis­ler iň soň­ky sa­par 2006-njy ýyl­da 2 gol ge­çi­rip­di (Ang­li­ýa 2–2 Şwe­si­ýa, 2006).
* Har­ri Keýn meşhur Ga­ri Li­ne­ker­den soň Dün­ýä çem­pio­nat­la­ryn­da 1 du­şu­şyk­da 2 ge­zek ta­pa­wut­la­nan il­kin­ji iň­lis fut­bol­çy­sy­dyr.
* 2014-nji ýyl­da­ky çem­pio­nat­da-da du­şu­şan Ko­lum­bi­ýa bi­len Ýa­po­ni­ýa­nyň bu ge­zek­ki oý­nun­da azi­ýa­ly­lar ýeň­şi­ni baý­ram et­di. Mun­dan 4 ýyl öň­ki çem­pio­nat­da 4–1 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan Ko­lum­bi­ýa bu sa­par 2–1 as­gyn gel­di.
* 3-nji mi­nut­da meý­dan­ça­dan çy­ka­ry­lan Kar­los San­çes şu çem­pio­nat­da gy­zyl kar­toç­ka alan il­kin­ji fut­bol­çy­dyr.
* Ýa­po­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy Dün­ýä çem­pio­nat­la­ryn­da Gü­nor­ta Ame­ri­ka­nyň to­par­la­ryn­dan üs­tün çy­kan il­kin­ji Azi­ýa to­pa­ry­dyr.
* Kei­su­ka Hon­da 3 çem­pio­nat­da gol pa­sy­ny be­ren il­kin­ji azi­ýa­ly oýun­çy bol­dy.
* Eiji Ka­wa­şi­ma Dün­ýä çem­pio­nat­ynda oý­nan iň ýa­şu­ly ýa­pon fut­bol­çy­sy diý­lip ha­sa­ba alyn­dy.
* 2-nji ge­zek gat­naş­ýan Se­ne­ga­lyň ýy­gyn­dy­sy Dün­ýä çem­pio­nat­la­ryn­da­ky 3-nji ýeň­şi­ni ga­zan­dy.
* Tia­go Sio­nek Dün­ýä çem­pio­nat­la­ryn­da öz der­we­ze­sin­den gol ge­çi­ren il­kin­ji pol­şa­ly fut­bol­çy bol­dy.

Russiýa 5:0 Saud Arabystany
Russiýa 2018 – Dünýä Kubogy “A” toparça (14.06.2018)
Russiýa (4–2–3–1): 1. Akin­fe­ýew (k), 2. Fer­nan­des, 3. Ku­te­pow, 4. Ig­na­şe­wiç, 18. Žir­kow, 8. Ga­zins­kiý, 11. Zob­nin, 19. Sa­me­dow (7. Kuz­ýa­ýew 64), 11. Go­lo­win, 9. Dza­go­ýew (6. Çe­ry­şew 24), 10. Smo­low (22. Dzýu­ba 70). Tä­lim­çi: Sta­nis­law Çer­çe­sow (Rus­si­ýa).
Saud Arabystany (4–5–1): 1. Al-Ma­ýuf, 6. Al-Breýk, 5. Omar Haw­sa­wi, 3. Osa­ma Haw­sa­wi (k), 13. Al-Şah­ra­ni, 7. Al-Fa­raj, 17. Al-Jas­sim, 14. Utaýf (19. Al-Mu­wal­lad 64), 8. Al-Şeh­ri (9. Ba­heb­ri 72), 18. Al-Daw­sa­ri, 10. Al-Sah­la­wi (As­si­ri 85). Tä­lim­çi: Hu­an An­to­nio Piz­zi (Is­pa­ni­ýa).
Ga­zins­kiý 12, Çe­ry­şew 43, 90+1, Dzýu­ba 71, Go­lo­win 90+4
Golowin — Al-Jassim
Denis Çeryşew (Russiýa)
Nestor Pitana (Argentina)
“Lužniki” (Moskwa)
78011

Müsür 0:1 Urugwaý
Russiýa 2018 – Dünýä Kubogy “A” toparça (15.06.2018)
Mü­sür (4–2–3–1): 23. El-Şe­na­wi, 7. Fat­hi (k), El-Ga­ber, 6. He­ga­zi, 13. Ab­del-Şa­fi, 8. Ha­med (5. Mor­si 50), 17. El­ne­ni, 22. War­da (14. Sob­hi 82), 19. Sa­id, 21. Tre­ze­ge, 9. Moh­sen (11. Kah­ra­ba 63). Tä­lim­çi: Hek­tor Ku­per (Ar­gen­ti­na).
Urugwaý (4–4–2): 1. Mus­le­ra, 4. Wa­re­la, 2. Hi­me­nes, 3. Go­din (k), 22. Ka­se­res, 6. Ben­tan­kur, 15. We­çi­no (14. Tor­rei­ra 87), 10. De Ar­ras­kae­ta (7. Rod­ri­ges 59), 8. Nan­des (5. San­çes 58), 21. Ka­wa­ni, 9. Sua­res. Tä­lim­çi: Os­kar Ta­ba­res (Urug­waý).
Hose Himenes 89
Hegazi, Morsi (Müsür)
Mohamed El-Şenawi (Müsür)
Býorn Kuipers (Gollandiýa)
“Ýekaterinburg Arena” (Ýekaterinburg)
27015

Fransiýa 2:1 Awstraliýa
Russiýa 2018 – Dünýä Kubogy “C” toparça (16.06.2018)
Fran­si­ýa (4–3–3): 1. Llo­ris (k), 2. Pa­ward, 4. Wa­ran, 5. Um­ti­ti, 21. Her­nan­des, 6. Pog­ba, 13. Kan­te, 12. To­lis­so (14. Ma­tui­di 78), 11. Dem­be­le (18. Fe­kir 70), 7. Griz­mann (9. Ži­ru 70), 10. Mbap­pe. Tä­lim­çi: Di­die De­şam (Fran­si­ýa).
Awst­ra­li­ýa (4–2–3–1): 1. Ra­ýan, 19. Ris­don, 5. Mil­li­gan, 20. Sains­bu­ri, 16. Be­hiç, 15. Ýe­di­nak (k), 13. Muý, 7. Le­ki, 23. Ro­giç (22. Ir­win 72), 10. Kru­se (17. Ar­za­ni 84), 11. Nab­but (9. Ýu­riç 64). Tä­lim­çi: Bert wan Mar­wiýk (Gol­lan­di­ýa).
Griz­mann 58 (p), Be­hiç 81 (ö.d.) — Ýe­di­nak 62 (p)
To­lis­so – Ris­don, Be­hiç, Le­ki
An­tu­an Griz­mann (Fran­si­ýa)
And­res Kun­ýa (Urug­waý)
“Ka­zan Are­na” (Kazan)
41279

Peru 0:1 Daniýa
Russiýa 2018 – Dünýä Kubogy “C” toparça (16.06.2018)
Pe­ru (4–2–3–1): 1. Gal­le­se, 17. Ad­win­ku­la, 2. Rod­ri­ges (k), 15. Ra­mos, 6. Trau­ko, 13. Ta­pia (23. Akui­no 87), 19. Ýo­tun, 18. Ka­ril­lo, 8. Kue­wa, 20. Flo­res (9. Ger­re­ro 62), 10. Far­fan (11. Rui­di­as 85). Tä­lim­çi: Ri­kar­do Ga­re­ka (Ar­gen­ti­na)
Da­ni­ýa (4–3–3): 1. Şmeý­hel, 14. Dals­gaard, 4. Ki­ýer (k), 6. Kris­ten­sen (13. M. Ýor­gen­sen 81), 17. Lar­sen, 7. Kwist (19. Şö­ne 35), 10. Erik­sen, 8. De­la­neý, 20. Pol­sen, 9. N. Ýor­gen­sen, 23. Sis­to (11. Breýt­waýt 67). Tä­lim­çi: Oge Ha­reý­de (Nor­we­gi­ýa).
Ýus­suf Pol­sen 59
Ta­pia – De­la­neý, Pol­sen
Ýus­suf Pol­sen (Da­ni­ýa)
Ba­ka­ri Gas­sa­ma (Gam­bi­ýa)
“Mor­do­wi­ýa Are­na” (Sa­ransk)
40502

Braziliýa 1:1 Şweýsariýa
Russiýa 2018 – Dünýä Kubogy “E” toparça (17.06.2018)
Bra­zi­li­ýa (4–2–3–1): 1. Al­li­son, 14. Da­ni­lo, 2. Tia­go Sil­wa, 3. Mi­ran­da, 12. Mar­se­lo (k), 5. Ka­se­mi­ro (17. Fer­nan­di­nio 60), 15. Pau­li­nio (8. Re­na­to Au­gus­to 67), 19. Wil­li­an. 11. Kou­ti­nio, 10. Neý­mar, 9. Gab­ri­el Že­sus (20. Fir­mi­no 79). Tä­lim­çi: Ti­te (Bra­zi­li­ýa).
Şweý­sa­ri­ýa (4–2–3–1): 1. Som­mer, 2. Lihtş­taý­ner (k) (6. Lang 87), 22. Şer, 5. Akan­ži, 13. Rod­ri­ges, 11. Beh­ra­mi (17. Za­ka­ria 71), 10. Dža­ka, 23. Şa­ki­ri, 15. Dže­mai­li, 14. Zu­ber, 9. Se­fe­ro­wiç (7. Em­bo­lo 80). Tä­lim­çi: Wla­di­mir Pet­ko­wiç (Bos­ni­ýa we Ger­se­go­wi­na).
Kou­ti­nio 20 — Zu­ber 50
Ka­se­mi­ro — Lihtş­taý­ner, Şer, Beh­ra­mi
Fi­lip­pe Kou­ti­nio (Bra­zi­li­ýa)
Se­zar Ar­tu­ro Ra­mos (Mek­si­ka)
“Ros­tow Are­na” (Ros­tow-na-Do­nu)
43109

Kosta Rika 0:1 Serbiýa
Russiýa 2018 – Dünýä Kubogy “E” toparça (17.06.2018)
Kos­ta Ri­ka (5–4–1): 1. Na­was, 3. Gon­za­les, 2. Akos­ta, 6. Du­ar­te, 16. Gam­boa, 15. Kal­wo, 20. Guz­man (9. Ko­lind­res 73), 5. Bor­ges, 11. We­ne­jas (7. Bo­lan­ýos 60), 10. Ru­iz (k), 21. Uren­ýa (12. Kam­bell 66). Tä­lim­çi: Os­kar Ra­mi­res (Kos­ta Ri­ka).
Ser­bi­ýa (4–2–3–1): 1. Stoý­ko­wiç, 6. Iwa­no­wiç, 15. Mi­len­ko­wiç, 3. To­şiç, 11. Ko­la­row (k), 21. Ma­tiç, 4. Mi­li­wo­ýe­wiç, 10. Ta­diç (2. Ru­ka­wi­na 83), 20. Mi­lin­ko­wiç-Sa­wiç, 22. Lýa­ýiç (17. Kos­tiç 70), 9. Mit­ro­wiç (8. Pri­ýo­wiç 90). Tä­lim­çi: Mla­den Krista­ýiç (Ser­bi­ýa)
Alek­san­dar Ko­la­row 56 (Ser­bi­ýa)
Kal­wo, Guz­man – Iwa­no­wiç, Pri­ýo­wiç
Alek­san­dar Ko­la­row (Ser­bi­ýa)
Ma­lang Di­ed­hiu (Se­ne­gal)
“Sa­ma­ra Are­na” (Sa­ma­ra)
41432

Belgiýa   3:0   Panama 

Bel­gi­ýa (3–4–3): 1. Kur­tua, 2. Al­der­wei­reld, 20. Bo­ýa­ta, 5. Wer­ton­gen 15, Moý­ner, 7. De Bruý­ne, 6. Wit­sel (22. Çad­li 90), 11. Kar­ras­ko (Dem­be­le 74), Mer­tens (16. T. Azar 83), E. Azar (k), R. Lu­ka­ku. Tä­lim­çi: R. Mar­ti­nes (Is­pa­ni­ýa).
Pa­na­ma (4–5–1): 1. Pe­ne­da, 2. Mu­ril­lo, 5. R. Tor­res (k), 4. Es­ko­bar, 15. De­wis, 6. Go­mez, 11. Ku­per, 20. Go­doý, 8. Bar­se­nas (9. G. Tor­res 63), 21. L. Rod­ri­ges (10. Di­az 63), 7. Pe­rez (18. Te­he­da 73). Tä­lim­çi: H. Da­rio Go­mez (Ko­lum­bi­ýa).
Mer­tens 47, Lu­ka­ku 69, 75
Wer­ton­gen, Moý­ner, De Bruý­ne — Mu­ril­lo, De
­wis, Ku­per, Go­doý, Bar­se­nas
Ro­me­lu Lu­ka­ku (Bel­gi­ýa)
Ýan­ni Si­kaz­we (Zam­bi­ýa)
“Fişt Olim­pi­ýa” (So­çi)
43257

Tunis   1:2   Angliýa 

Tu­nis (4-3-3): 22. Has­sen (1. Ben Mus­ta­fa 22), 11. Bronn, 2. S. Ben Ýus­sef, Me­ri­ah, 12. Ma­lul, 13. Sas­si, 17. Skhi­ri, 9. Bad­ri, 8. F. Ben Ýus­sef, 10. Haz­ri (k) (19. Ha­li­fa 85), 23. Sli­ti (14. Ben Amor 74). Tä­lim­çi: Na­bil Ma­lul (Tu­nis).
Ang­li­ýa (3-5-2): 1. Pik­ford, 2. Wol­ker, 5. Stounz, 6. Ma­guaýr, 8. Hen­der­son, 20. De­le Al­li (21. Lof­tus-Çik 80), 7. Lin­gard (4. Da­ýer 90+3), 12. Trip­pi­er, 18. Ýang, 10. Ster­ling (19. Reş­ford 68), 9. Keýn (k). Tä­lim­çi: Ga­ret Sa­ut­geýt (Ang­li­ýa).
Sas­si 35 p — Keýn 11, 90+1
Wol­ker (Ang­li­ýa)
Har­ri Keýn (Ang­li­ýa)
Wil­mar Rol­dan (Ko­lum­bi­ýa)
“Wol­gog­rad Are­na” (Wol­gog­rad)
41064

 

Marokko 0:1 Eýran
Russiýa 2018 – Dünýä Kubogy “B” toparça (15.06.2018)
Ma­rok­ko (3-4-3): 12. Mu­nir, 2. Ha­ki­mi, 5. Be­na­tia (k), 6. Saiss, 14. Bus­su­fa, 7. Zi­ýeh, 8. El-Ah­ma­di, 18. Ha­rit (4. Da Kos­ta 82), 10. Bel­han­da, 9. El-Kaa­bi (20. Bu­had­duz 77), 16. N. Am­ra­bat (21. S. Am­ra­bat 76). Tälimçi: Er­we Re­nar (Fran­si­ýa)
Eý­ran (3-4-3): 1. Bei­ran­wand, 23. Re­zaian, 4. Çeş­mi, 8. Pu­ra­li­gan­ji, 10. An­sa­ri­fard, 3. Haj­sa­fi, 9. Eb­ra­hi­mi (19. Hos­sei­ni 81), 7. Şo­jaei (17. Ta­re­mi 68), 18. Ja­han­bahş (14. God­dos 85), 20. Az­mun, 11. Ami­ri. Tä­lim­çi: Kar­loş Keý­ruş (Por­tu­ga­li­ýa).
Aziz Buhadduz 90+5 (ö.d.)
El-Ahmadi — Ansarifard, Şojaei, Jahanbahş
Amine Ha­rit (Marokko)
Jüneýt Çakyr (Türkiýe)
“Sankt-Peterburg Arena” (Sankt-Peterburg)
62548

 

Portugaliýa 3:3 Ispaniýa
Russiýa 2018 – Dünýä Kubogy “B” toparça (15.06.2018)
Por­tu­ga­li­ýa (4–2–3–1): 1. Rui Pat­ri­sio, Sed­rik, 3. Pe­pe, 6. Fon­te, 5. Gu­er­rei­ro, 8. Mou­ti­nio, 14. Wil­li­am Kar­wal­ýo, 16. Bru­no Fer­nan­deş (10. Žoao Ma­rio 68), 11. Ber­nar­do Sil­wa (20. Kua­rež­ma 69), 17. Gon­sa­lu Ge­deş (9. And­re Sil­wa 80), 7. Kris­tia­no Ro­nal­do (k). Tä­lim­çi: Fe­rnan­du San­tuş (Por­tu­ga­li­ýa).
Is­pa­ni­ýa (4–2–3–1): 1. De Hea, 4. Na­ço, 15. Ra­mos (k), 3. Pi­ke, 18. Hor­di Al­ba, 5. Bus­kets, 8. Ko­ke, 22. Is­ko, 21. Da­wid Sil­wa (11. Lu­kas Was­kes 86), 6. And­res Inies­ta (10. Tia­go 70), 19. Die­go Kos­ta (17. Ýa­go As­pas). Tä­lim­çi: Fer­nan­do Hi­er­ro (Is­pa­ni­ýa).
Ro­nal­do 4 p, 44, 88 — Die­go Kos­ta 24, 55, Na­ço 58
Fer­nan­deş — Bus­kets
Kristiano Ronaldo (Portugaliýa)
Janluka Rokki (Italiýa)
“Fişt Olimpiýa” (Soçi)
43866

 

Argentina 1:1 Islandiýa
Russiýa 2018 – Dünýä Kubogy “D” toparça (16.06.2018)
Ar­gen­ti­na (4–2–3–1): 23. Ka­bal­ýe­ro, 18. Sal­wio, 17. Ota­men­di, 16. Ro­ho, 3. Tag­lia­fi­ko, 14. Mas­ke­ra­no, 5. Bi­lia (7. Ba­ne­ga 54), 13. Me­za (9. Hi­guain 84), 10. Mes­si (k), 11. Di Ma­ri­ýa (22. Pa­won 75), 19. Ague­ro. Tä­lim­çi: Hor­ge Sam­pao­li (Ar­gen­ti­na).
Is­lan­di­ýa (4–5–1): 1. Hall­dors­son, 2. Se­wars­son, 14. Ar­na­son, 6. R. Si­gurds­son, 18. Mag­nus­son, 10. G. Si­gurds­son, 17. Gun­nars­son (k) (23. Sku­la­son 76), 20. Hallf­reds­son, 7. Gud­munds­son (19. Gis­la­son 63), 8. Býar­na­son, 11. Finn­bo­ga­son (9. Si­gur­dar­son 89). Tä­lim­çi: Heý­mir Hallg­rims­son (Is­lan­di­ýa).
Ague­ro 19 – Finn­bo­ga­son 23
Han­nes Hall­dors­son (Is­lan­di­ýa)
Şi­mon Mar­sin­ýak (Pol­şa)
“Otk­ri­tie Are­na” (Mosk­wa)
44190

Horwatiýa 2:0 Nigeriýa
Russiýa 2018 – Dünýä Kubogy “D” toparça (16.06.2018)
Hor­wa­ti­ýa (4–2–3–1): 23. Su­ba­siç, 2. Wrsalý­ko, 21. Wi­da, 6. Low­ren, 3. Stri­niç, 7. Ra­ki­tiç, 10. Mod­riç (k), 18. Re­biç (Ko­wa­çiç 78), 9. Kra­ma­riç (11. Bro­zo­wiç 60), 4. Pe­ri­şiç, 17. Man­žu­kiç (20. Pýa­sa 86). Tä­lim­çi: Zlat­ko Daliç (Hor­wa­ti­ýa).
Ni­ge­ri­ýa (4–2–3–1): 23. Uzo­ho, 12. Ab­dul­la­hi, 6. Ba­lo­gun, 5. Troost-Ekong, 2. Ido­wu, 4. Ndi­di, 8. Ete­bo, 11. Mo­ses, 10. Obi Mi­kel (k) (Nwank­wo 88), 18. Iwo­bi (7. Mu­sa 62), 9. Ig­ha­lo (14. Ihea­na­ço 72). Tä­lim­çi: Ger­not Ror (Ger­ma­ni­ýa).
Ete­bo 32 ö.d., Mod­riç 71 p
Ra­ki­tiç — Troost-Ekong
Lu­ka Mod­riç (Hor­wa­ti­ýa)
Sand­ro Riç­çi (Bra­zi­li­ýa)
“Ka­li­ning­rad Are­na” (Ka­li­ning­rad)
31136

Germaniýa 0:1 Meksika
Russiýa 2018 – Dünýä Kubogy “F” toparça (17.06.2018)
Ger­ma­ni­ýa (4–2–3–1): 1. No­ýer, 18. Kim­mih, 17. Boa­teng, 5. Hum­mels, 2. Plat­ten­hardt (23. Go­mez 79), 8. Kroos, 6. Ke­di­ra (11. Roýs 60), 13. Mül­ler, 10. Özil, 7. Draks­ler, 9. Wer­ner (20. Brandt 86). Tä­lim­çi: Ýoa­him Löw (Ger­ma­ni­ýa).
Mek­si­ka (4–2–3–1): 13. Oçoa, 3. Sal­se­do, 2. Aýa­la, 15. Mo­re­no, 23. Gal­lar­do. 16. Her­re­ra, 18. Gu­ar­da­do (k) (4. Mar­kes 74), 7. La­ýun, 11. We­la (21. Al­wa­res 58), 22. Lo­za­no (Hi­me­nes 66), 14. Her­nan­des. Tä­lim­çi: Hu­an Kar­los Oso­rio (Ko­lum­bi­ýa).
Hir­wing Lo­za­no 35 (Mek­si­ka)
Hum­mels, Mül­ler — Mo­re­no, Her­re­ra
Hir­wing Lo­za­no (Mek­si­ka)
Ali­re­za Fa­ga­ni (Eý­ran)
“Luž­ni­ki” (Mosk­wa)
78011

Şwesiýa 1:0 Günorta Koreýa
Russiýa 2018 – Dünýä Kubogy “F” toparça (18.06.2018)
Şwe­si­ýa (4–4–2): 1. Ol­sen, 6. Au­gus­tins­son, Grank­wist (k), 18. Ýans­son, 2. Lus­tig, 17. Klaes­son, 7. Lars­son (13. Swens­son 81), 8. Ek­dal (15. Hil­ýe­mark 71), 10. Fors­berg, 9. Berg, 20. Toi­wo­nen (22. Kie­si Te­lin 77). Tä­lim­çi: Ýan­ne An­ders­son (Şwe­si­ýa).
Gü­nor­ta Ko­re­ýa (4-3-3): 23. Ço Hýon U, 2. Li Ýon, Çan Hýon Su, 19. Kim Ýon Gwon, 6. Pak Çu Ho (12. Kim Min U 28), 17. Li Je Son, 16. Ki Son Ýon (k), 13. Ku Ja Çhol (10. Li Syn U 73), 11. Hwan Hi Çhan, 9. Kim Sin Uk (15. Çon U Ýon 66), 7. Son Hyn Min. Tä­lim­çi: Sin The Ýon (Gü­nor­ta Ko­re­ýa)
And­re­as Grank­wist 65 p (Şwe­si­ýa)
Klaes­son — Hwan Hi Çhan, Kim Sin Uk
And­re­as Grank­wist (Şwe­si­ýa)
Jo­el Agi­lar (Sal­wa­dor)
“Niz­niý-Now­go­rod Are­na” (Niž­niý-Now­go­rod)
42300

Kolumbiýa 1:2 Ýaponiýa
Russiýa 2018 – Dünýä Kubogy “H” toparça (19.06.2018)
Ko­lum­bi­ýa (4–2–3–1): 1. Os­pi­na, 4. Arias, 23. D. San­çes, 3. Mu­ril­lo, 17. Mo­hi­ka, 16. Ler­ma, 11. Ku­ad­ra­do (5. Bar­ri­os 31), 20. Kin­te­ro (10. H. Rod­ri­ges 59), 21. Iz­ku­er­do (7. Bak­ka 70). 9. Fal­kao (k). Tä­lim­çi: Ho­se Pe­ker­man (Ar­gen­ti­na).
Ýa­po­ni­ýa (4–2–3–1): 1. Ka­wa­şi­ma, 19. Sa­kai, 22. Ýo­şi­da, 3. Sýo­ji, 5. Na­ga­to­mo, 17. Ha­se­be (k), 7. Şi­ba­sa­ki (16. Ýa­ma­gu­çi 80), 8. Ha­ra­gu­çi, 10. Ka­ga­wa (4. Hon­da 70), 14. Inui, 15. Osa­ka (9. Oka­za­ki 85). Tä­lim­çi: Aki­ra Ni­şi­no (Ýa­po­ni­ýa).
Kin­te­ro 39 — Ka­ga­wa 6 p, Osa­ka 73
Kar­los San­çes 3 (Ýa­po­ni­ýa)
Bar­ri­os, H. Rod­ri­ges — Ka­wa­şi­ma
Ýu­ýa Osa­ka (Ýa­po­ni­ýa)
Da­mir Sko­mi­na (Slo­we­ni­ýa)
“Mor­do­wi­ýa Are­na” (Sa­ransk)
40842

Polşa 1:2 Senegal
Russiýa 2018 – Dünýä Kubogy “H” toparça (19.06.2018)
Pol­şa (4–2–3–1): 1. Şens­nyý, 20. Piş­şek (18. Be­re­şins­kiý 83), 4. Sio­nek, 2. Paz­dan, 13. Ry­bus, 10, Kry­how­ýak, 19. Zie­lins­kiý, 16. Blaş­şi­kows­kiý (5. Bed­na­rek 46), 7. Mi­lik (23. Kow­nas­kiý 73), 11. Gro­sis­kiý, 9. Le­wan­dows­ki. Tä­lim­çi: Adam Na­wal­ka (Pol­şa).
Se­ne­gal (4–4–2): 16. N’Dia­ýe, 22. Wa­gue, 3. Ku­li­ba­li, 6. Sa­ne, 12. Sa­ba­li, 10. Ma­ne (k), 13. N’Dia­ýe (8. Ku­ýa­te 87), 5. Ge­ýe, 18. Sarr, 9. Bi­ram Di­uf (11. Ç. N’Do­ýe 62). 19. Niang (14. Ko­na­te 75). Tä­lim­çi: Aliu Sis­se (Se­ne­gal)
Kry­how­ýak 86 — Sio­nek 37 ö.d., Niang 60
Kry­how­ýak — Sa­ne, Ge­ýe
M’Ba­ýe Niang (Se­ne­gal)
Na­waf Şuk­ral­la (Bah­reýn)
“Otk­ry­ti­ýe Are­na” (Mosk­wa)
44190