Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň türk­men hal­ky­na hem-de giň oky­jy­lar köp­çü­li­gi­ne peş­geş be­ren “Türk­me­nis­tan – Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi” at­ly ki­ta­by dün­ýä dil­le­ri­ne ter­ji­me edil­ýär. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ug­run­da ýa­şa­ýan äh­li halk­la­ryň ta­ry­hy­na, me­de­ni­ýe­ti­ne de­giş­li köp san­ly mag­lu­mat­la­ry jem­le­ýän bu ta­ry­hy yl­my ese­ri türk hal­ky­nyň ýa­kyn­dan ta­nyş­ma­gy üçin türk di­li­ne ter­ji­me edil­di. Bu gym­mat­ly ese­riň türk di­li­ne ter­ji­me edi­len nus­ga­sy­ hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ze Tür­ki me­de­ni­ýe­tiň hal­ka­ra gu­ra­ma­sy­nyň (TÜRK­SOÝ) baş sek­re­ta­ry Dýu­sen Ka­sei­now ta­ra­pyn­dan gow­şu­ryl­dy.
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýur­du­my­za ge­len Tür­ki me­de­ni­ýe­tiň hal­ka­ra gu­ra­ma­sy­nyň (TÜRK­SOÝ) baş sek­re­ta­ry Dýu­sen Ka­sei­no­wy ka­bul et­di. Du­şu­şy­gyň do­wa­myn­da Tür­ki me­de­ni­ýe­tiň hal­ka­ra gu­ra­ma­sy­nyň baş sek­re­ta­ry hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ze mil­li Li­de­ri­mi­ziň “Türk­me­nis­tan – Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi” at­ly ki­ta­by­nyň türk di­li­ne ne­şir edi­len nus­ga­sy­ny gow­şur­dy. Dýu­sen Ka­sei­now mil­li Li­de­ri­mi­ziň bu ese­ri­niň ägirt uly äh­mi­ýe­ti ba­ra­da aý­dyp, on­da söw­da-yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­lar bi­len bir ha­tar­da, Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ug­run­da ýa­şa­ýan äh­li halk­la­ryň ta­ry­hy­na, me­de­ni­ýe­ti­ne uly äh­mi­ýet be­ril­ýän­di­gi­ni bel­le­di.
Şeý­le hem du­şu­şy­gyň çäk­le­rin­de Türk­me­nis­tan bi­len TÜRK­SOÝ-yň ara­syn­da­ky gat­na­şyk­lar ba­ra­da dur­lup ge­çil­di. Bu hal­ka­ra gu­ra­ma bi­len ýo­la goý­lan ne­ti­je­li hyz­mat­daş­ly­gyň çäk­le­rin­de köp iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­di. Hal­ka­ra gu­ra­ma­sy ta­ra­pyn­dan 2014-nji ýy­l Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň ýy­ly, 2015-nji ýyl bol­sa, Ma­ry şä­he­ri­ tür­ki dün­ýä­si­niň me­de­ni paý­tag­ty di­ýip yg­lan edil­di.
Myh­man şu ýyl TÜRK­SOÝ-yň özü­niň 25 ýyl­ly­gy­ny da­ba­ra­lan­dyr­ýan­dy­gy­ny bel­läp, Türk­me­nis­ta­nyň bu hal­ka­ra gu­ra­ma­sy­nyň işi­ne iş­jeň gat­naş­ýan­dy­gy­na ýo­ka­ry ba­ha ber­di. Dýu­sen Ka­sei­now saz me­de­ni­ýe­ti­ni mun­dan beý­läk-de ös­dür­me­giň wa­jyp­dy­gy ba­ra­da aý­dyp, meş­hur türk­men kom­po­zi­to­ry Nu­ry Hal­mäm­me­do­wyň ha­ty­ra­sy­na de­giş­li çä­rä­niň me­ýil­leş­di­ril­ýän­di­gi­ni bel­le­di.
Şeý­le hem du­şu­şyk­da ýur­du­myz­da ge­çi­ril­ýän “Ýü­pek ýo­ly – ýü­rek ýo­ly” at­ly teatr fes­ti­wa­ly ba­ra­da pi­kir al­şyl­dy. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, Dýu­sen Ka­sei­now türk­men me­de­ni­ýet iş­gär­le­ri­niň fes­ti­wa­lyň çäk­le­ri­ni gi­ňel­dip, di­ňe bir tür­ki dil­li döw­let­le­riň däl, eý­sem, Ýew­ra­zi­ýa gi­ňiş­li­gi­niň ýurt­la­ry­nyň sun­gat us­sat­la­ry bi­len bi­le­lik­de baý me­de­ni mi­ra­sy mun­dan beý­läk-de wa­gyz et­jek­dik­le­ri­ne ynam bil­dir­di.