Dün­ýä­de 2018-nji ýy­lyň bi­rin­ji ýa­ry­myn­da bag­la­şy­lan yla­la­şyk­la­ryň möç­be­ri 2,5 tril­li­on dol­la­ra ýet­di. Bu re­kord de­re­je­dä­ki ýo­ka­ry gör­ke­zi­ji­dir. Mu­ny geo­syýasy ýag­daý­la­ra ga­ra­maz­dan, kom­pa­ni­ýa­la­ryň bi­rik­me­gi­niň iş­jeň­li­gi hem tas­syk­la­ýar diý­lip, “Fi­nancial Ti­mes” ne­şi­rin­de bel­le­nil­ýär. “Thom­son Reu­ters” me­dia kom­pa­ni­ýa­sy 1980-nji ýyl­dan bä­ri kom­pa­ni­ýa­la­ryň bir­leş­me­gi ba­ra­da­ky mag­lu­mat­la­ry ýyg­nap ug­ran­dan soň, ylalaşyklaryň muk­da­ry­nyň pul gör­nü­şi­niň ha­sa­by çy­ka­ryl­ýar.
ABŞ-nyň me­dia we te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa pu­dak­la­ryn­da­ky iri yla­la­şyk­lar ge­çen ýy­lyň de­giş­li döw­ri bi­len de­ňeş­di­re­niň­de, dün­ýä de­re­je­sin­dä­ki yla­la­şyk­la­ryň möç­be­ri­niň 65 gö­te­rim ösü­şi­ne ýar­dam ber­di. Bi­rin­ji ýa­rym ýyl­da iň uly ge­le­şik­le­riň ha­ta­ryn­da ýa­pon kom­pa­ni­ýa­sy “Ta­ke­da”-nyň 77 mil­liard dol­la­ra ir­land far­ma­sew­tik kom­pa­ni­ýa­sy “Shi­re”-y sa­tyn al­ma­gy, şeý­le hem “T-Mo­bi­le”-yň bäs­deş ame­ri­kan te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa kom­pa­ni­ýa­sy “Sprint” bi­len 59 mil­liard dol­la­ra bir­leş­di­ril­me­gi we bö­lek­le­ýin sa­tuw bi­len meş­gul­lan­ýan “Wal­mart” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň elekt­ron söw­da­sy bi­len meş­gul­lan­ýan “Flip­kart”-y 16 mil­liard dol­la­ra sa­tyn al­ma­gy bol­dy.
Bü­tin dün­ýä bo­ýun­ça kom­pa­ni­ýa­la­ryň her bi­ri 5 mil­liard dol­lar­dan gow­rak se­riş­de bi­len 79 ge­le­şik bag­la­şyp, mu­nuň özi 2007-nji ýyl­da bel­li­ge al­nan re­kord gör­ke­zi­ji bi­len de­ňeş­di­re­niň­de, has ýo­ka­ry­dyr. Mun­dan baş­ga-da, her bi­ri 10 mil­liard dol­lar­dan geç­ýän ge­le­şik­ler bag­la­şy­lyp, sa­ny bo­ýun­ça re­kord go­ýul­dy. Şu ýy­lyň bi­rin­ji ýa­ry­myn­da şeý­le ge­le­şik­le­riň 35-si bag­la­şyl­dy.
Äh­li pu­dak­lar­da­ky iri kom­pa­ni­ýa­lar teh­no­lo­gi­ýanyň diý­seň çalt dep­gin­ler bi­len ös­ýän­di­gi sebäpli, bäs­deş­lik­de has uly müm­kin­çi­li­ge eýe bol­mak mak­sa­dy bi­len öz bäs­deş­le­ri bi­len bir­leş­me­giň ze­rur­dy­gy­na göz ýe­ti­rip ug­ra­dy­lar. Ge­le­şik­le­riň iş­jeň­li­gi äh­li se­bit­ler­de bo­lup geç­di. Ol ABŞ-da iň ýo­ka­ry de­re­jä ýe­tip, Ýew­ro­pa­da iki es­se art­dy. Azi­ýa­da ýyl­lyk ösüş 22 gö­te­ri­me deň bol­dy. Hy­taý kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň da­şa­ry ýurt­lar­da­ky sa­tyn al­şy­nyň möç­be­ri ýylyň bi­rin­ji ýa­rymynda 76 mil­liard dol­la­ra ýet­di. Em­ma hy­taý ma­ýa­dar­la­ry­nyň ABŞ-nyň çäk­le­rin­den da­şar­da ener­ge­ti­ka pu­da­gyn­da­ky iş­jeň­li­gi has-da art­ýar. Ýyl­lyk ösü­şi­ni 89 gö­te­rim art­dyr­ma­gy we ener­ge­ti­ka pu­da­gyn­da­ky ge­le­şik­le­ri­niň möç­be­ri­ni 39 mil­liard dol­la­ra ýe­tir­me­gi bu ýur­duň tä­ze re­kor­dy bol­dy.